Το e-mail σας αποθηκεύτηκε με επιτυχια!
escor
hit to search

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

 

1.1./ Επιθυμώ να συμμετέχω/ λάβω μέρος σε διαδικασία casting, προκειμένου, εφόσον επιλεχθώ προς τούτο, να συμμετέχω - εμφανιστώ σε επεισόδιο της 7ης (κατ’ αρχήν ή, κατ’ επιλογή της Εταιρείας, άλλης) σεζόν της τηλεοπτικής σειράς μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων, με τον τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» (εφεξής η «ΣΕΙΡΑ»), στην παραγωγή της οποίας προβαίνει η GREEN PIXEL PRODUCTIONS Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), έχοντας αποκτήσει σχετική άδεια από τη δικαιούχο δικαιωμάτων του ομότιτλου format, εταιρεία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (εφεξής ο «ALPHA»), πάροχο τηλεοπτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας, ελεύθερης λήψης, που μεταδίδει το πρόγραμμά του υπό το λογότυπο (απεικονιστικό) «A» (εφεξής ο «Σταθμός»). Η ΣΕΙΡΑ πρόκειται, κατά τον αρχικό προγραμματισμό, να μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένη από τον Σταθμό, , σε πρώτη μετάδοση κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν 2023-2024 (ή/και σε επόμενες).

1.2./ Στο πλαίσιο και για τον σκοπό αυτό, (α) έχω ήδη συμπληρώσει φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Στάδιο Επιλογής για συμμετοχή στη ΣΕΙΡΑ και παράσχει στην Εταιρεία όλα τα υποχρεωτικά για τη συμμετοχή μου στοιχεία και πληροφορίες και δη: όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, email, αριθμό κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, τόπο κατοικίας, επάγγελμα, προσωπική φωτογραφία, πληροφορίες περί τυχόν προηγούμενης συμμετοχής μου στη ΣΕΙΡΑ ή/και σε άλλο πρόγραμμα ή συμμετοχή μου σε κάποια θεατρική ομάδα, καθώς και προαιρετικά, κατά την κρίση μου, στοιχεία και πληροφορίες και δη: Facebook & Instagram accounts και video και περαιτέρω, (β) ήδη με το παρόν συναινώ στην τυχόν συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής («Στάδιο Επιλογής»), για την τυχόν συμμετοχή μου στη ΣΕΙΡΑ (εφόσον φυσικά κληθώ από την Εταιρεία για να συμμετέχω στο Στάδιο Επιλογής), διαδικασία που ενδέχεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απάντηση ερωτήσεων και λήψη συνεντεύξεών μου (ακόμη και σε διαφορετικούς χρόνους έως την τελική απόφαση της Εταιρείας) αναφορικά με κάθε είδους (μη ειδικών κατηγοριών) δεδομένων/στοιχείων για εμένα, περιλαμβανομένης της πάσης φύσεως, με οποιονδήποτε τρόπο/ ιδιότητα, συμμετοχής μου σε άλλα προγράμματα κλπ., την εγγραφή της εικόνας/φωνής μου σε μέσα εγγραφής ήχου/εικόνας και την εν γένει λήψη πλάνων/μαγνητοσκόπηση, κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας και εν γένει διαδικασία casting κ.α., προς το σκοπό διαμόρφωσης πληρέστερης εικόνας και της προσφορότερης αξιολόγησης της δήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής μου στη ΣΕΙΡΑ.

2.1/ Ως προς τη φωτογραφία (ή/και, κατά την κρίση μου και) video, που τυχόν υποβάλω μέσω της φόρμας συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, δεσμεύομαι και δηλώνω ότι: (α) αυτά είναι πρόσφατα και ατομικά (δεν απεικονίζονται/ εμφανίζονται τρίτα πρόσωπα) και δεν προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα χρηστά ήθη, ότι (β) δεν είναι υψηλής ανάλυσης (H.D.)/ δεν περιέχουν «βιομετρικά» δεδομένα μου, ότι (γ) εάν δεν είμαι εγώ δημιουργός και δικαιούχος των δικαιωμάτων επί του υλικού, έχω προηγουμένως λάβει κάθε απαιτούμενη για το σκοπό χρήσης τους άδεια από τρίτους δικαιούχους, ρητά αποδεχόμενη/ος ότι, ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Εταιρεία σε περίπτωση μη συνδρομής των ανωτέρω, καθώς θα είμαι μόνος/η υπεύθυνος/η για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της Εταιρείας / προστηθέντα της από οποιονδήποτε τρίτο ή κύρωση αρμόδιας αρχής κλπ., για οποιοδήποτε λόγο αναφορικά με τα ανωτέρω.

2.2./ Δηλώνω ότι, έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. Σε περίπτωση που είμαι ηλικίας 16-18 ετών (ανήλικος) βεβαιώνω ότι έχω λάβει τη σχετική συναίνεση και των δύο γονέων μου ή/και των κατά περίπτωση ασκούντων τη γονική μέριμνά μου για την σύμφωνα με τους παρόντες όρους δήλωση συμμετοχής, των οποίων όρων έχουν λάβει γνώση. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου για την περαιτέρω συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής (και περαιτέρω φάσεις casting), γνωρίζω και αποδέχομαι ότι τέτοια τυχόν συμμετοχή τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης προσκόμισης στην Εταιρεία σχετικής ειδικής έγγραφης και ρητής συναίνεσης των γονέων μου/ασκούντων τη γονική μέριμνά μου, που θα ζητηθεί από την Εταιρεία, προτού γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια/διαδικασία σχετικά με τη διαδικασία τυχόν επιλογής μου. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η ως άνω έγγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων μου/ασκούντων τη γονική μέριμνά μου θα πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση της τυχόν συμμετοχής μου στη ΣΕΙΡΑ σε περίπτωση που τυχόν επιλεγώ προς τούτο από την Εταιρεία.

3./ Αντιλαμβάνομαι/γνωρίζω το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία της ΣΕΙΡΑΣ (ως αυτή έχει ήδη προβληθεί τηλεοπτικά στις προηγούμενες σεζόν της) κι ότι, εφόσον επιλεγώ προς τούτο από την Εταιρεία, μετά τη σχετική διαδικασία casting/ Στάδιο Επιλογής, θα εμφανιστώ- συμμετέχω στη Σειρά, σε επεισόδιο επιλογής της Εταιρείας και κατά τρόπο / υποδυόμενος/η «ρόλο» που θα έχει επιλεχθεί από την Εταιρεία. Τα ανωτέρω ρητά αποδέχομαι, δηλώνοντας ήδη ότι, η συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής ή/και τη ΣΕΙΡΑ (κατά τα αναφερόμενα στο παρόν), δεν θα θίξει, μειώσει ή προσβάλει την προσωπικότητά μου.

4./ Δηλώνω  και εγγυώμαι ότι δεν έχω συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση, προφορικώς ή εγγράφως, ούτε έχω αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση (βάσει ενεργής σύμβασης με τρίτους ή σύμβασης που έχει λήξει/λυθεί αλλά περιέχει τυχόν όρους που εξακολουθούν να επιβιώνουν της λήξης/λύσης της), προφορικώς ή εγγράφως, με εταιρείες λ.χ. διαφημιστικές, διαχείρισης ταλέντων, διαχείρισης εικόνας, διαχείρισης λογαριασμών ή/και «προφίλ» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεοπτικής παραγωγής ή παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικών έργων, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, φωνογραφημάτων ή ηχογραφημάτων ή άλλες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ούτε έχω αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση έναντι τρίτων που θα ερχόταν σε σύγκρουση με όρο του παρόντος ή θα παρεμπόδιζε την εκτέλεσή του ή θα καθιστούσε την εκτέλεση οιουδήποτε όρου του παρόντος ή τη συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής ή/και τελικά τη συμμετοχή μου στην Σειρά αδύνατη ή ανίσχυρη, εν όλω ή εν μέρει, ή θα ερχόταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σύγκρουση με την τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής ή /και τη Σειρά, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν.

5./ Η δήλωση συμμετοχής και τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής (α) λαμβάνει χώρα με ατομική μου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση, οικονομική ή άλλη, για το λόγο αυτό έναντι της Εταιρείας (ούτε φυσικά έναντι του Alpha) άλλως παραιτούμαι από αυτή και (β) δεν συνεπάγεται (ούτε συνιστά «πρόκριμα» για) την τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής / casting ή/και περαιτέρω στη ΣΕΙΡΑ [ούτε φυσικά μόνη η δήλωση ενδιαφέροντος ή τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής συνεπάγεται την κάρπωση οιουδήποτε δώρου/ποσού], καθώς αντιλαμβάνομαι ότι η επιλογή μου (για τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής ή/και περαιτέρω στη ΣΕΙΡΑ) επαφίεται στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας, που είναι οριστική και δεν θα αμφισβητήσω. Προς άρση αμφιβολίας, ο χρόνος/ στάδια, τρόπος, διαδικασία και λοιποί όροι διεξαγωγής του Σταδίου Επιλογής, καθώς η επιλογή μου ή όχι για τη συμμετοχή μου σε αυτό και περαιτέρω στη ΣΕΙΡΑ, επαφίονται στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας , που είναι οριστική και δεν θα αμφισβητήσω.

6./ Θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια τώρα και στο μέλλον, έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο, πληροφορία κλπ. που τυχόν μου γνωστοποιηθεί/υποπέσει στην αντίληψή μου στο πλαίσιο του παρόντος και της τυχόν συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής, δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών/βίντεο ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, με οποιοδήποτε μέσο/τρόπο σε σχέση με το παρόν/ τη σχετική διαδικασία επιλογής, τη ΣΕΙΡΑ, τους συντελεστές της, την Εταιρεία ή/και το Σταθμό κλπ.

7./ Τα στοιχεία της παρούσης είναι αληθή και ακριβή (άλλως μπορεί να ακυρωθεί η δήλωση συμμετοχής ή/και τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής ή/και τη ΣΕΙΡΑ) και παρέχονται με δική μου ευθύνη, δηλώνω δε ότι, θα παρέχω στην Εταιρεία μόνο όσα στοιχεία μου ζητούνται από αυτή, και όχι, πάντως πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα «ειδικών κατηγοριών», εφόσον τέτοια δεν μου έχουν ζητηθεί,  σε κάθε δε περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για την τυχόν συλλογή ή/και επεξεργασία τους (θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην τα συλλέξει /επεξεργαστεί άλλως να τα απομονώσει και να τα διαγράψει οριστικά το συντομότερο).

8./ Αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι ότι (α) μη συμπλήρωση/υποβολή των «υποχρεωτικών» πεδίων/ στοιχείων της «φόρμας» συνεπάγεται τη μη έγκυρη υποβολή της εν λόγω δήλωσης συμμετοχής, ότι (β) η υποβολή της «φόρμας» για τη συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής και τη ΣΕΙΡΑ σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και την συγκατάθεση επεξεργασίας των δεδομένων μου κατά τα αναφερόμενα στο παρόν και ότι (γ) η σύμφωνα με τους παρόντες δήλωση συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής δεν συνεπάγεται την τυχόν επιλογή μου για συμμετοχή στις περαιτέρω διαδικασίες casting ή/και για συμμετοχή μου στη ΣΕΙΡΑ (ή οποιαδήποτε σχετική δέσμευση της Εταιρείας), καθώς η επιλογή μου, ή μη, για τη συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής/ τις περαιτέρω διαδικασίες casting και στη ΣΕΙΡΑ αποτελεί αποκλειστική απόφαση της Εταιρείας, κατά την αποκλειστική και ελεύθερη διακριτική ευχέρεια και κρίση τους. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε απόφαση της Εταιρείας σχετικά με την περαιτέρω συμμετοχή μου, ή μη, στο Στάδιο Επιλογής, τις διαδικασίες casting και στη ΣΕΙΡΑ, είναι οριστική και δεν πρόκειται να την αμφισβητήσω για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης αναγνωρίζω ότι, μόνο λόγω ή εξ αφορμής της παρούσας και την, βάσει του παρόντος, υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος ή/και τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής/ casting δεν συνάπτεται οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή άλλης τυχόν συνεργασίας με την Εταιρεία ή/και τον Alpha, αναγνωρίζω δε ήδη και αποδέχομαι ότι, εφόσον διέλθω με επιτυχία το Στάδιο Επιλογής και επιλεγώ από την Εταιρεία για τη συμμετοχή μου στη ΣΕΙΡΑ (κατά τρόπο που θα επιλεγεί από την Εταιρεία), θα συμβληθώ σχετικά με την Εταιρεία, υπογράφοντας σχετικό κείμενο σύμβασης που θα μου δοθεί και εκχωρώντας στην Εταιρεία και τα σχετικά δικαιώματα επί της συμμετοχής/ εμφάνισής μου στη ΣΕΙΡΑ για την εκ μέρους της χρήση/ εμπορική εκμετάλλευση (ως παραγωγός της ΣΕΙΡΑΣ) του επεισοδίου/ υλικού όπου θα συμμετέχω, με όλους τους τρόπους/ μέσα, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9./ Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης της αίτησης/ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή μου και της αξιολόγησής μου κατά το Στάδιο Επιλογής για ενδεχόμενη εμφάνιση/ συμμετοχή μου υποδυόμενος/η «ρόλο» σε επεισόδιο της Σειράς («Οικογενειακές Ιστορίες»), κατά τα ανωτέρω (από 1 έως 8) αναφερόμενα, η Εταιρεία GREEN PIXEL PRODUCTIONS A.E., με έδρα στη θέση Πέτσα Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, Τ.Κ. 15351 ,τηλέφωνο 212-2127032, email: info@greenpixel.gr) από κοινού με την εταιρεία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», με  έδρα στην οδό Βιλτανιώτη 36, 14564 Κηφισιά, τηλέφωνο: 212-2124000, www.alphatv.gr (από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας) θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα μου ιδίως το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικές πληροφορίες όπως ηλικία, φύλο, τόπο διαμονής και καταγωγής, ύψος, σπουδές, χόμπυ, πληροφορίες για εμφάνιση / συμμετοχή (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα) στο ίδιο πρόγραμμα ή σε θεατρική ομάδα, προφίλ σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, βιογραφικό σημείωμα, οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. βιντεοσκοπημένα πλάνα, φωτογραφίες κ.α.) ενδεχομένως και ειδικά δεδομένα (π.χ. υγείας,), τα οποία συλλέγονται είτε άμεσα, με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, είτε μελλοντικά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (Στάδιο Επιλογής/ διαδικασίες casting) και επιλογής. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία, την οποία παρέχω στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, για όσο διάστημα απαιτηθεί για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν/ προορίζονται, βάσει των αναγκών της παρούσης , ήτοι για τις ανάγκες της Δήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα και, εφόσον προεπιλεγώ, της συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής /σε casting και ίσως περαιτέρω στην παραγωγή επεισοδίου της 7ης (ή επόμενης) σεζόν της Σειράς, τηρουμένων πάντα των αρχών της ελαχιστοποίησης δεδομένων, περιορισμού αποθήκευσης, ορθολογικής χρήσης αυτών κ.λπ. Ενημερώθηκα ότι όλα τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας (και προστηθέντες, προσωπικό και συνεργάτες τους, ιατρούς και λοιπούς συμβατικά συνδεόμενους εκτελούντες την επεξεργασία) με την τήρηση των κατάλληλων τεχνολογικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και με το απαιτούμενο επίπεδο εμπιστευτικότητας. Έχω ενημερωθεί ότι, (α)τα ανωτέρω στοιχεία, δεδομένα και υλικό ιδίως φωτογραφίες, βίντεο κ.α., που τυχόν συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσης δεν θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό/μεταδοθούν τηλεοπτικά ή ενταχθούν στη Σειρά, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή μου, κι ότι (β) τα πάσης φύσεως δεδομένα θα τηρηθούν από την Εταιρεία GREEN PIXEL, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Σταδίου Επιλογής και θα καταστραφούν, κατά τρόπο οριστικό, στην περίπτωση που δεν επιλεγώ τελικά να εμφανιστώ/ συμμετέχω σε επεισόδιο της Σειράς κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα/ υποδυόμενος/η ρόλο που θα μου υποδειχθεί, ενώ, εάν πάλι επιλεγώ προς τούτο, αυτά θα διατηρηθούν έως το πέρας της συμμετοχής μου στην Παραγωγή της Σειράς (Οικογενειακές ιστορίες) και για όσο χρόνο οριστεί στη «Σύμβαση», που θα συνάψω με την Εταιρεία GREEN PIXEL, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ακόμα και εάν δεν επιλεγώ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, εφόσον δώσω τη συγκατάθεσή μου, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα επεξεργαστούν τα δεδομένα μου για το σκοπό της διερεύνησης μελλοντικής συμμετοχής μου σε άλλο πρόγραμμα/παραγωγή της Εταιρείας και στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα θα διατηρηθούν για διάστημα ενός (1) έτους από τη συλλογή τους. Τέλος, προσωπικά δεδομένα μου (και δη ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και εικόνα) ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για το σκοπό της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρείας Παραγωγής GREEN PIXEL και των εισερχομένων σε αυτές και νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας αλλά και των εργαζομένων και των τρίτων εισερχομένων σε αυτές. Έχω ενημερωθεί για τα δικαιώματά μου, που απορρέουν από την οικεία νομοθεσία (άρθρα 15-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 ΓΚΠΔ και ν. 4624/2019), ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (υπό προϋποθέσεις), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης ως προς την επεξεργασία και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου η οποία όμως δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης, τα οποία μπορώ να ασκήσω υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας GREEN PIXEL, στην ταχυδρομική διεύθυνση Θέση Πέτσα Βακαλόπουλου, Παλλήνη ΒΙΟ.ΠΑ Τ.Κ. 15351 υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@greenpixel.gr ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., στην ταχυδρομική διεύθυνση Βιλτανιώτη 36 Κηφισιά, Τ.Κ. dpo@alphatv.gr Επίσης, μού γνωστοποιήθηκε το δικαίωμά μου για την υποβολή παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα Τ.Κ. 11523, www.dpa.gr.