Το e-mail σας αποθηκεύτηκε με επιτυχια!
escor
hit to search

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΗ

Παλλήνη, 4/12/2018

Η εδρεύουσα στην Παλλήνη Αττικής (Θέση Πέτσα Βακαλοπούλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης), ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Διοργανώτρια»), η οποία είναι νομίμως λειτουργών πάροχος οπτικοακουστικού προγράμματος, γενικού περιεχομένου (εθνικής εμβέλειας, ελεύθερης λήψης), που μεταδίδεται υπό το λογότυπο «Α» (ο «Σταθμός») διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρεία «Walt Disney Company» (ο «Συνεργάτης»), όπως αυτή εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρεία «FEELGOOD ENTERTAINMENT S.A.» (η «FEELGOOD»), Προωθητική Ενέργεια – Κλήρωση (η «Προωθητική Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης της ταινίας «Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ» (η «Ταινία»), προκειμένου να αναδειχθεί ένας Τυχερός- Νικητής (ο «Νικητής»), ο οποίος θα κερδίσει ένα ταξίδι στο Λονδίνο, προσφοράς του Συνεργάτη, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της εταιρείας - προστηθείσας του Συνεργάτη «DJP Marketing & Promotions Ltd» (εφεξής η «DJP»), κατά τα κατωτέρω στο παρόν αναφερόμενα.

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, οι όροι της Κλήρωσης, της ανάδειξης του Νικητή και της κάρπωσης του Δώρου.

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια (και εκ μέρους του Συμμετέχοντα -Νικητή κάρπωση του Δώρου) προϋποθέτει και συνεπάγεται (α) τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής, καθώς και των εκάστοτε επίσημων κανόνων και σχετικών με την Προωθητική Ενέργεια αποφάσεων/ ανακοινώσεων της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη ή/και τυχόν εκπροσώπων και προστηθέντων τους, οι οποίες (αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων) είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες, καθώς και (β) την παροχή ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης, όπου αυτό, βάσει του παρόντος, απαιτείται.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος με υπηκοότητα ελληνική ή άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, που έχουν όμως συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια ή/και τον Συνεργάτη ή/και την FeelGood ή/και την DJP (περιλαμβανομένων όσων συνδέονται μαζί τους συμβατικά σε σχέση με ή εξ αφορμής της Προωθητικής Ενέργειας, λ.χ. τουριστικοί πράκτορες, προμηθευτές κλπ.), καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω έως και γ’ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρωθεί αυτόματα και άμεσα και οι ανωτέρω δε θα δύνανται να καρπωθούν το δώρο της Προωθητικής Ενέργειας.

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα, από 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 έως και 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. (η «Διάρκεια» της Προωθητικής Ενέργειας). Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, κατά τη Διάρκεια αυτής (έως τη λήξη της).

Η δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια δύναται να λάβει χώρα μέσω του σχετικού με την Προωθητική Ενέργεια (και την Ταινία), φιλοξενουμένου στον ιστότοπο της Διοργανώτριας, «micro site», στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.alphatv.gr/marypoppinsreturns, πατώντας πάνω στο εικονίδιο «Φόρμα Συμμετοχής», οπότε στην οθόνη του χρήστη εμφανίζεται σχετική «φόρμα συμμετοχής» στην Προωθητική Ενέργεια, μέσω της οποίας του ζητείται να συμπληρώσει προσωπικά του στοιχεία και δη όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Στη συνέχεια, και αφού ο χρήστης συμπληρώσει τη φόρμα και δηλώσει ότι είναι «άνω των 18 ετών», καθώς κι ότι αποδέχεται τους παρόντες «Όρους Συμμετοχής» στην Προωθητική Ενέργεια (τσεκάροντας τα αντίστοιχα πεδία), αυτός θα πρέπει να πατήσει στο εικονίδιο «Αποστολή», δηλώνοντας έτσι έγκυρα συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια. Μετά από κάθε επιτυχή δήλωση συμμετοχής, θα εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη (και πλέον Συμμετέχοντα) «ευχαριστήριο μήνυμα», με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η έγκυρη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής ο «Συμμετέχων»).

Όλες οι έγκυρες Δηλώσεις Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό, κατά την σειρά λήψης και καταχώρησης κάθε Δήλωσης Συμμετοχής στο ηλεκτρονικό της σύστημα. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια μόνο μία (1) φορά.

Η Κλήρωση θα διεξαχθεί, στις 20/12/2018 και ώρα 14:30, στην ως άνω έδρα της Διοργανώτριας, ηλεκτρονικά, μεταξύ των κατά τα άνω εγκύρως Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια, προκειμένου να αναδειχθεί ένας (1) Νικητής (ο «Νικητής») και δύο (2) επιλαχόντες, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η κάρπωση του Δώρου από το Νικητή ή τον 1ο αντίστοιχα επιλαχόντα και η Διοργανώτρια /Συνεργάτης επιλέξουν να παρέχουν αυτό περαιτέρω σε κάποιο επιλαχόντα.

Η ανακοίνωση του Νικητή θα γίνει, κατ’ αρχήν, κατά την ημέρα της κλήρωσης, μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας και δη του ως άνω micro site της Προωθητικής Ενέργειας ή/και σε κάθε άλλο χρόνο ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο/τρόπο που επιλεγεί από την Διοργανώτρια ή/και τον Συνεργάτη. Η Διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να ανακοινώσει με τον ίδιο τρόπο και τα ονόματα των επιλαχόντων. Στη συνέχεια, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με το Νικητή τηλεφωνικά, προκειμένου να τον ενημερώσει ότι κληρώθηκε ως Νικητής, υπενθυμίζοντάς του ότι, η περαιτέρω διαδικασία για την κάρπωση του Δώρου του θα λάβει χώρα με επιμέλεια / μέσω της DJP, κατά τα αναφερόμενα και στους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια θα γνωρίσει παράλληλα τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας) του Νικητή και ενδεχομένως και των επιλαχόντων και στον Συνεργάτη ή/και την FEELGOOD αλλά και στην DJP, η οποία και θα επικοινωνήσει με τη σειρά της με το Νικητή (ή/και τυχόν επιλαχόντα) για τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την κάρπωση του δώρου του, κατά τα κατωτέρω ειδικώς αναφερόμενα.

Το Δώρο, που θα κερδίσει ο Νικητής της Προωθητικής Ενέργειας συνίσταται σε ένα ταξίδι στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, ως αυτό περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω στους παρόντες όρους (το «Δώρο»). Το Δώρο, το οποίο (ως περιγράφεται στο παρόν) προσφέρει ο Συνεργάτης, θα υλοποιηθεί (ως προαναφέρθηκε) μέσω της DJP.

Πιο συγκεκριμένα, το Δώρο συνίσταται σε ένα ταξίδι στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου για δύο (2) άτομα, το Νικητή και έναν συνοδό της επιλογής του και περιλαμβάνει: (α) αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής Αθήνα – Λονδίνο για δύο (2) άτομα σε οικονομική θέση (εταιρείας, επιλογής του Συνεργάτη/ DJP) και μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, β) τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ένα δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 4 αστέρων (επιλογής του Συνεργάτη), στο Λονδίνο συμπεριλαμβανομένου πρωινού και βραδινού (γ) Θεματικό, «Mary Poppins Supercalifragilistic» γύρο του Λονδίνου, (δ) Απογευματινό τσάι στο Aqua Shard, (ε) Εμπειρία «Let's go fly a kite!», η οποία περιλαμβάνει ποσό £150 για την αγορά ενός χαρταετού, τον οποίο ο Νικητής μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να «πετάξει» σε κάποιο πάρκο του Λονδίνου, (στ) παρακολούθηση της Αλλαγής Φρουράς στο Buckingham Palace και επίσκεψη του «The London Eye», (ζ) «Hop On/Hop Off» γύρο του Λονδίνου (η) £100 για αγορές στο Disney Store Oxford Street και (ι) Ταξιδιωτική ασφάλεια για το Νικητή και το Συνοδό του.

Ο Νικητής και ο συνοδός του επιβαρύνονται με κάθε /όλα τα έξοδα/δαπάνες που δεν αναφέρονται ανωτέρω, π.χ. για την έκδοση τυχόν ταξιδιωτικών εγγράφων, πρόσθετα έξοδα διαμονής, γεύματα/διατροφή, τηλεφωνικές κλήσεις, room service, μετακινήσεις, περιηγήσεις, φιλοδωρήματα, εισόδους σε αξιοθέατα κ.λπ. Επίσης, για τη διαμονή στο ξενοδοχείο ενδέχεται να ζητηθεί από τον Νικητή αριθμός πιστωτικής κάρτας και η επίδειξη αυτής, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την εν ισχύ πολιτική/κανόνες του ξενοδοχείου.

Ο Νικητής και ο συνοδός του θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο σε ισχύ, το οποίο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να βρίσκεται σε ισχύ για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία της προγραμματισμένης αναχώρησής τους για το ταξίδι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για κάθε είδους απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, περιλαμβανομένων και τυχόν εξόδων για την απόκτησή τους.

Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κλήρωση, προστηθείς του Συνεργάτη ή της DJP θα επικοινωνήσει με το Νικητή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να τον ενημερώσει για την περαιτέρω διαδικασία κάρπωσης του Δώρου του. Το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της εκ μέρους της DJP, κατά τα ως άνω, πρώτη (χρονικά), -τηλεφωνική ή μέσω e-mail- επικοινωνία της με το Νικητή, για τη διαδικασία κάρπωσης του Δώρου του. Από το Νικητή θα ζητηθεί να προτείνει στην DJP τρεις (3) προτιμώμενες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του ταξιδιού και η DJP θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το ταξίδι να πραγματοποιηθεί σε μία από αυτές. Η πραγματοποίηση του ταξιδιού εξαρτάται από την διαθεσιμότητα, ρητά δε, ήδη με το παρόν ορίζονται ως εξαιρέσιμες ημερομηνίες, η περίοδος αιχμής των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς (ήτοι από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 5 Ιανουαρίου 2019 και από 10 Δεκεμβρίου 2019 έως 5 Ιανουαρίου 2020) και ενδεχομένως, κατά την κρίση του Συνεργάτη/ DJP και ο μήνας Αύγουστος 2019. Ο Νικητής θα πρέπει να ενημερώσει την DJP για την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης για το ταξίδι, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, η δε DJP θα ενημερώσει κατά το δυνατόν εγκαίρως το Νικητή για τις κοντινότερες δυνατές/ εφικτές ημερομηνίες αναχώρησης και την τελική (εξ’ αυτών των ημερομηνιών), σε συμφωνία πλέον των μερών, ημερομηνία αναχώρησης. Εντούτοις, από τη στιγμή που οι ημερομηνίες ταξιδίου και τα ονόματα του Νικητή και συνοδού του επιβεβαιωθούν εγγράφως από το Νικητή στην DJP, αυτά δεν δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς την κατά περίπτωση επιβάρυνση του Νικητή, ενδέχεται δε και να μην είναι δυνατή εν γένει η οποιαδήποτε τροποποίηση (π.χ. εάν το εισιτήριο που αγοράστηκε δεν αλλάζει και δεν επιστρέφεται). Ο Νικητής που δεν θα προβεί στις απαραίτητες, κατά τους όρους του παρόντος ενέργειες για την κάρπωση του Δώρου και από δική του υπαιτιότητα δεν το καρπωθεί ή δεν ταξιδέψει τελικά εντός των ως άνω δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της επικοινωνίας της DJP μαζί του, θα ακυρωθεί και χάσει το Δώρο (της Διοργανώτριας δυνάμενης να το διαθέσει περαιτέρω σε κάποιον επιλαχόντα ή όχι). Στην απίθανη περίπτωση που το Δώρο τυχόν δεν καταστεί δυνατό να το καρπωθεί ο Νικητής για λόγους ανωτέρας βίας, ο Συνεργάτης/ DJP διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του (χωρίς όμως να υποχρεούται), να του το προσφέρει σε κάποιο άλλο διάστημα ή να το αντικαταστήσει με άλλο της επιλογής του ή να το παρέχει στον επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα.

Ο Νικητής και ο συνοδός του θα κληθούν να υπογράψουν νομικό έγγραφο αποδοχής των όρων «κάρπωσης» του Δώρου, το οποίο θα τους χορηγήσει η DJP πριν την αναχώρησή τους για το ταξίδι, κατά τη συνήθη διαδικασία αυτής, το περιεχόμενο του οποίου θα είναι σύμφωνο με τα όσα ισχύουν για την συνήθη (βάσει και των οικείων συναλλακτικών ηθών), εκ μέρους του DJP, παροχή όμοιων/ παρόμοιων υπηρεσιών, η δε υπογραφή τους και αποδοχή των όρων του εν λόγω εγγράφου συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση κάρπωσης αυτού.

Η Προωθητική Ενέργεια, η προώθηση αυτής, η διαδικασία και η διεξαγωγή της, καθώς και η Κλήρωση και η ανακοίνωση του Νικητή είναι αποκλειστική ευθύνη και δικαίωμα της Διοργανώτριας και ο Συνεργάτης ή/και η FeelGood ή/και η εταιρεία Walt Disney Company ή/και η DJP ουδόλως ευθύνονται σχετικά. Η προσφορά, εντούτοις, του Δώρου και υλοποίηση αυτού είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνεργάτη (μέσω της αντιπροσώπου του στην Ελλάδα Feelgood και της εταιρείας- προστηθέντα του, DJP) και ουδόλως εμπλέκεται ή ευθύνεται η Διοργανώτρια σχετικά – πέραν των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες όρους.

Η Διοργανώτρια (ή/και ο Συνεργάτης ή/και η FeelGood) δεν ευθύνεται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών της, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία ή/και περιεχόμενο ούτε για προβλήματα που τυχόν προκύψουν σε σχέση με τις δηλώσεις συμμετοχής, εκτός εάν τα προβλήματα αυτά σχετίζονται αποδεδειγμένα με λάθη στην επικοινωνία της Προωθητικής Ενέργειας ή λάθη στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας (www.alphatv.gr) ή/και του ως άνω microsite.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν αντικαθίσταται, δεν εξαργυρώνεται με χρήματα, δεν εξαγοράζεται και δεν μεταφέρεται χρονικά (πέραν των ως άνω αναφερομένων). Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου (ή μέρους του), η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης διατηρούν το δικαίωμα αντικατάστασης αυτού με άλλο ίσης ή άλλης, μικρότερης ή μεγαλύτερης, αξίας, επιλογής τους. Οιουσδήποτε φόρους, τέλη, έξοδα κ.λπ. τυχόν βαρύνουν το Δώρο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, τους επωμίζεται αποκλειστικά ο Νικητής και ο συνοδός του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και ο Συνεργάτης ή/και η DJP ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά.

Ρητά ορίζεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, εάν, για οποιοδήποτε λόγο: (α) δε μεταβεί στο χώρο και κατά το χρόνο, που θα του υποδειχθεί (από την Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και την DJP) και δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση Αποδοχής του Δώρου, προσκομίζοντας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα του ιδίου και του συνοδού του σε ισχύ και (β) δεν αποδεχτεί πλήρως του παρόντες όρους συμμετοχής. Σε τέτοια περίπτωση κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας (ή/και του Συνεργάτη ή/και της DJP) παύει να υφίσταται και Διοργανώτρια Εταιρεία (ή/και ο Συνεργάτης ή/και η DJP) δεν υπέχει ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Νικητή, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του Δώρου, είτε στη διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε επιλαχόντα.

Σε περίπτωση εκ μέρους κάποιου Συμμετέχοντα ή του Νικητή αθέτησης των όρων του παρόντος, είναι δυνατό, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, να του αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια ή να μην του αποδοθεί αντίστοιχα το Δώρο. Επίσης, σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού από το Νικητή, ο συνοδός του (σε περίπτωση που έχει ήδη ορισθεί) δεν δύναται να πραγματοποιήσει μόνος το ταξίδι ή με άλλο πρόσωπο της επιλογής του.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακοινώσει δημοσίως (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) το όνομα και επίθετο του Νικητή και ενδεχομένως και των επιλαχόντων (είτε εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του Νικητή ή ακόμη και χωρίς να έχουν καταστεί Νικητές με την ενδεχόμενη λ.χ. ακύρωση/ έκπτωση του Νικητή) και να προβεί σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια του γεγονότος και της κλήρωσης κρίνει ως απαραίτητη/σκόπιμη, καθώς και να εκμεταλλευτεί εμπορικά το γεγονός (περιλαμβανομένης τυχόν λήψης και προβολής με οποιονδήποτε τρόπο video, φωτογραφιών κλπ. από την παραλαβή ή/και την κάρπωση του Δώρου.

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια, για την εκ μέρους της τελευταίας καταχώρηση των προσωπικών του δεδομένων (ιδίως όσα αναφέρονται/παρέχονται ανωτέρω με την παρούσα, καθώς και, εφόσον αναδειχθεί Νικητής, τυχόν φωτογραφίες, video κλπ που τυχόν δημιουργηθούν κατά την παραλαβή ή/και την κάρπωση του Δώρου άρα και ενδεχομένως την εικόνα και φωνή του και όσα αυτοβούλως παρέχει στο πλαίσιο του παρόντος), για τη συλλογή, τήρηση σε αρχείο, επεξεργασία και χρήση αυτών για τους αναφερόμενους εδώ σκοπούς, βάσει των εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων (εθνική νομοθεσία & Γενικό Κανονισμό για την ΠΔΠΧ– 2106/679), για όσο χρόνο η εν λόγω τήρηση/ χρήση αυτών θα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των αναγκών και σκοπών του παρόντος και πάντως για διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών μετά την κάρπωση του Δώρου από το Νικητή ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την κάρπωσή του. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι' αυτό με επιστολή τους στην Διοργανώτρια, στο e-mail dpo@alphatv.gr. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την Προωθητική Ενέργεια και την Κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία (μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της), δι' αυτοματοποιημένων μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης της Προωθητικής Ενέργειας.

Παράλληλα, η αποδοχή του Δώρου από το Νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία, τον Συνεργάτη, την FEELGOOD και την DJP, για χρήση των προσωπικών του στοιχείων, καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων τυχόν δημιουργηθούν ή σχηματισθούν κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου του ή/και της πραγματοποίησης του ταξιδιού ή/και προς το σκοπό της δημοσιοποίησης της Προωθητικής Ενέργειας και των αποτελεσμάτων της. Ειδικότερα, ο Νικητής της Προωθητικής Ενέργειας δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι όπου και όταν και εφόσον του απαιτηθεί θα συμμετέχει, χωρίς καμία οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση, στην προβολή/ ενέργειες προώθησης και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με την Προωθητική Ενέργεια και το ταξίδι. Προς το σκοπό αυτό, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια αποδέχεται ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθεί από τους ανωτέρω (ήτοι την Διοργανώτρια Εταιρεία, τον Συνεργάτη, την FEELGOOD και την DJP) το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμό του ή/και η εικόνα ή/και η φωνή του, πέραν της χρήσης για την κάρπωση του Δώρου και για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς με οποιονδήποτε τρόπο διαφημίσεως ή προβολής της Προωθητικής Ενέργειας, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του κατά των ανωτέρω και με κάθε τρόπο που τυχόν επιλεγεί για προωθητικούς σκοπούς (ενδεικτικά μέσω ιστοσελίδων τους, σελίδων του στα social media κ.ο.κ.), για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντων και για την αναφερόμενη ανωτέρω διάρκεια.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης ή/και η DJP δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή, του συνοδού του ή των διαδόχων αυτών για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία, της περιουσίας, των αποσκευών κ.λπ. τους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής τους ή/και λόγω ή εξ αφορμής της συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια και κάρπωσης του Δώρου, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας αυτών, δεδομένου ότι οι τελευταίοι αποδέχονται ότι ταξιδεύουν και πραγματοποιούν το ταξίδι και τις σχετικές με αυτό δραστηριότητες, με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ο Νικητής και ο συνοδός του υποχρεούνται να συμπεριφερθούν στο πλαίσιο που επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνονται δε αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά. Στην περίπτωση που ο συνοδός του Νικητή είναι ανήλικος (κάτω των 18 ετών), ο Νικητής είναι απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την προστασία, επιτήρηση, φροντίδα και εποπτεία αυτού, καθώς και για την τήρηση των παρόντων όρων, καθ΄ολη τη διάρκεια της πραγματοποίησης του ταξιδιού, της διαμονής και των λοιπών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του σύμφωνα με την παρούσα προσφερόμενου Δώρου, όπως επίσης και για την τήρηση της προϋπόθεσης ότι υφίσταται η σχετική ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή εποπτεία επί του ανηλίκου συνοδού. Σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδός υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (σωματική, υλική, ψυχική ή άλλη) η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης ή/και η DJP ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά.

Ο Νικητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι όροι και οι κανονισμοί των υπολοίπων μερών [(π.χ. αεροπορικής εταιρείας, της DJP, τυχόν άλλου ταξιδιωτικού πρακτορείου, ξενοδοχείου κ.λπ.), είναι κατά περίπτωση επιπροσθέτως ή αποκλειστικώς εφαρμόσιμοι κατά την αποδοχή των σχετικών με το Δώρο υπηρεσιών, τόσο για τον ίδιο όσο και για το συνοδό του.

Ο Νικητής και ο συνοδός του είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και οποιονδήποτε ισχύοντα ταξιδιωτικό κανονισμό ή κανονισμό μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης για κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα), τυχόν βίζα ή οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου κ.λπ. και την τήρηση οποιασδήποτε σχετικής προϋπόθεσης. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε σχετική προϋπόθεση ελλείπει στο πρόσωπο του Νικητή αυτός ακυρώνεται αυτοδικαίως ως τέτοιος, παραιτούμενος από κάθε αξίωση σχετικά με το Δώρο. Σε περίπτωση ανήλικου συνοδού αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Νικητής κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και η κάρπωση του Δώρου προϋποθέτει ένα εύλογο καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης για το Νικητή και το συνοδό του, οι ίδιοι δε με την παραλαβή του Δώρου και πραγματοποίηση του ταξιδιού και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει, τεκμαίρεται ότι δηλώνουν ότι δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να εμποδίσει την κάρπωση του Δώρου ή να επιδεινωθεί με την κάρπωση αυτού.

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης ή/και η DJP δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων ούτε και για περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

Κανείς από τους συμμετέχοντες και ο Νικητής δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε μη «δημόσιας» / ήδη δημοσιευθείσας πληροφορίας αναφορικά με το Δώρο, την κάρπωση αυτού και το παρόν στα μέσα ενημέρωσης, τυχόν ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοκ, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη ή/και της FEELGOOD ή/και της DJP.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια, στο e-mail marketing@alphatv.gr για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια – Κλήρωση και το παρόν.

Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας www.alphatv.gr/marypoppinsreturns. Η Δήλωση Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους.

Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάθε χρονική στιγμή το Δώρο με άλλο (μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας) ή/και τον αριθμό των νικητών, να τροποποιεί κάθε χρονική στιγμή όλους ή μερικούς από τους όρους της παρούσας, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να μεταβάλλει την ημερομηνία της Κλήρωσης ή/και να αναβάλει ή να διακόψει ή να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια με προηγούμενη ανακοίνωση προς το κοινό μέσω του προγράμματος του Σταθμού ή/και της ανωτέρω ιστοσελίδας της ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Λαμβάνοντας μέρος στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες ή/και όρους για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια στην παραπάνω ιστοσελίδα ή/και ανακοινωθεί / δημοσιοποιηθεί από αυτή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.