Το e-mail σας αποθηκεύτηκε με επιτυχια!
escor
hit to search

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«DEAL για 2» - ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»

1./ Επιθυμώ να λάβω μέρος, από κοινού, μαζί με τον/την νυν ή μέλλοντα/ουσα σύζυγό μου, ως «νεόνυμφο ή μελλόνυμφο ζευγάρι» («Παίκτες») στο (βασιζόμενο στο Format «DEAL OR NO DEAL» της «ENDEMOL Shine Group B.V.») τηλεοπτικό πρόγραμμα–τηλεπαιχνίδι «DEAL για 2» (το «Πρόγραμμα»), στην παραγωγή του οποίου προβαίνει η «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), απευθείας ή/και μέσω της εκτελέστριας παραγωγής «GREEN PIXEL PRODUCTIONS Α.Ε.» (η «Εκτ. Παραγωγής») και το οποίο θα προβληθεί, κατ’ αρχήν, σε μαγνητοσκόπηση, από τον «ALPHA» (της Εταιρείας δυνάμενης να προβεί σε περαιτέρω εκμετάλλευση αυτού, κατά την κρίση της).
2./ Σύντομη Περιγραφή του «DEAL για 2»: Το «DEAL για 2» είναι μια «παραλλαγή» του τηλεοπτικού προγράμματος–τηλεπαιχνιδιού «DEAL». Ειδικότερα, κάθε επεισόδιο του «DEAL για 2» συνίσταται σε ένα και μόνο αυτοτελές Παιχνίδι, στο πλαίσιο του οποίου, τη θέση του «Παίκτη» παίρνει ένα μελλόνυμφο ή νεόνυμφο ζευγάρι (άνδρας- γυναίκα) – οι «Παίκτες», που θα «συναποφασίζει» για την κάθε του κίνηση, ενώ, τη θέση των 22 «Συμμετεχόντων» λαμβάνουν οι εκάστοτε προτεινόμενοι από το ζευγάρι συγγενείς και φίλοι του (οι «Συμμετέχοντες»), χωρίς όμως οι τελευταίοι να διεκδικούν ή/και κερδίζουν κάποιο έπαθλο από τη συμμετοχή τους (υπό την επιφύλαξη του Mega Guess κατά τους Κανόνες του Παιχνιδιού).
3./ Δεδομένης της δομής του Προγράμματος, δηλώνω κατ’ αρχήν, συμμετοχή με το παρόν στο Στάδιο Επιλογής του Προγράμματος για τον εαυτό μου, από κοινού με τον/την (νυν ή μέλλοντα/ουσα) σύζυγό μου, κατά τα ανωτέρω, δηλώνοντας ότι κι ο/ η ίδιος/α επιθυμεί να συμμετέχει κι έχοντας λάβει σχετική εντολή/συναίνεση κι από πλευράς του/της, αντιλαμβάνομαι όμως και αποδέχομαι ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής (και ενδεχομένως το Πρόγραμμα) είναι (α) η συμμετοχή μου σε αυτό από κοινού με τον/τη (νυν ή μέλλοντα/ουσα) σύζυγό μου, ως νεόνυμφο ή μελλόνυμφο ζευγάρι, κατά τα ανωτέρω και (β) η εκ μέρους του/ της (νυν ή μέλλοντα/ουσα) συζύγου μου υπογραφή της παρούσας Δήλωσης, αμέσως μόλις τυχόν κληθούμε από την Εταιρεία για να συμμετέχομε στο Στάδιο Επιλογής, δηλώνοντας ότι από κοινού θα προτείνουμε και τους 22 συγγενείς / φίλους – Συμμετέχοντες, κατά τους κανόνες του Προγράμματος.
4./ Στο πλαίσιο του παρόντος (α) παρέχω στην Εταιρεία τα εκζητούμενα για το σκοπό δήλωσης/ τυχόν συμμετοχής στο Στάδιο Επιλογής στοιχεία μου (ιδίως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, τόπο διαμονής) – τα οποία και αυτόνομα θα παρέχει και ο/η συζυγός μου εφόσον τυχόν κληθούμε σχετικά από την Εταιρεία-, (β) συναινώ ήδη στην συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής (το «Στάδιο Επιλογής»), κατά την οποία ενδέχεται να επιλεγώ για να παίξω στο Πρόγραμμα, (αποκλειστικά) ως ζευγάρι, με τον/την νυν ή μέλλον/ουσα σύζυγό μου, κατά τα ανωτέρω και (γ) αντιλαμβάνομαι ότι, το Στάδιο Επιλογής μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη συνέντευξής μου (από κοινού με τον/ την σύζυγό μου ή όχι) αναφορικά με κάθε είδους (μη ειδικών κατηγοριών) δεδομένα/ πληροφορίες, που θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση/απεικόνιση του προφίλ μου ως ατόμου αλλά και ως ζευγαριού, την εγγραφή της εικόνας/ φωνής μου σε μέσα εγγραφής ήχου/ εικόνας και την εν γένει λήψη πλάνων/μαγνητοσκόπηση καθ’ όλη την διάρκεια (ή μέρος) της εν λόγω διαδικασίας/ Σταδίου Επιλογής κ.ο.κ.
5./ Είμαι άνω των 18 ετών και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής ή/και την «ENDEMOL» ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) στην παραγωγή του Προγράμματος. Η παρούσα δήλωση συμμετοχής μου λαμβάνει χώρα με ατομική μου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Εταιρείας (ή/και της Εκτ. Παραγωγής) άλλως παραιτούμαι από αυτή. Γνωρίζω το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράμματος, τα οποία και αποδέχομαι, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν, μειώσουν ή προσβάλουν την προσωπικότητά μου.
6./ Η δήλωση συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται (ούτε συνιστά «πρόκριμα» για) την τυχόν συμμετοχή μου (μαζί με τον/ τη σύζυγό μου) στο Στάδιο Επιλογής ούτε η συμμετοχή μου/μας σε αυτό συνεπάγεται ότι θα παίξουμε στο Πρόγραμμα, ως Παίκτες κατά τους όρους του (ούτε φυσικά και την κάρπωση κάποιου δώρου/ποσού), καθώς η εκάστοτε επιλογή μου/μας ή μη κατά τα ανωτέρω (ή/και τυχόν αποκλεισμός κ.ο.κ.) συνιστά αποκλειστική απόφαση της Εταιρείας ή/και της Εκτ. Παραγωγής, είναι οριστική και δεν θα την αμφισβητήσω, περαιτέρω δε, αναγνωρίζω ότι, ακόμη κι εάν επιλεγώ να παίξω (ως ζευγάρι) στο Πρόγραμμα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παράξει ή/και μεταδώσει ή/και προβεί στην εκμετάλλευση του εν λόγω επεισοδίου.
7./ Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παρούσας παραχωρώ στην Εταιρεία και την Εκτ. Παραγωγής τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου και το δικαίωμα για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση καθώς και σύσταση αρχείου με τα προσωπικά μου δεδομένα, ιδίως στοιχεία/πληροφορίες και την εικόνα/φωνή μου, που απαιτούνται/παραχωρούνται (ή πρόκειται να παραχωρηθούν) βάσει της παρούσας για τους σκοπούς της συμμετοχής μου στο Στάδιο της Επιλογής, καθώς και με υλικό, οπτικοακουστικό ή μη (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.) που τυχόν ληφθεί για το σκοπό αυτό, προβαίνοντας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των ανωτέρω για όσο διάστημα απαιτηθεί, βάσει των αναγκών του Σταδίου Επιλογής/ του Προγράμματος, έχοντας ενημερωθεί ότι, τα ανωτέρω δεδομένα και υλικό (λ.χ. φωτογραφίες, συνεντεύξεις, βίντεο/οπτικοακουστικό υλικό κ.α.), που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσης, δεν θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό ή μεταδοθούν τηλεοπτικά ή ενταχθούν στο Πρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου. Γνωρίζω τα δικαιώματά μου εκ των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και δη, ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης, προσωρινής δικαστικής προστασίας.
8./ Θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια τώρα και στο μέλλον, έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο, πληροφορία κλπ. που τυχόν μου γνωστοποιηθεί ή υποπέσει στην αντίληψή μου στο πλαίσιο του παρόντος και της συμμετοχής μου στο στάδιο Επιλογής, δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών/ βίντεο ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, με οποιοδήποτε μέσο/τρόπο σε σχέση με το εν λόγω Στάδιο Επιλογής, το Πρόγραμμα, την Εταιρεία ή/και την Εκτ. Παραγωγής κλπ.
9./ Τα στοιχεία της παρούσης είναι αληθή και ακριβή (άλλως δύναται να ακυρωθεί η δήλωσή μου) και παρέχονται με δική μου ευθύνη, δηλώνω δε περαιτέρω ότι θα παρέχω στην Εταιρεία αυστηρά και μόνο τα στοιχεία που μου ζητούνται από αυτή, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο έχω δηλώσει συμμετοχή, κι ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν θα παρέχω, σε οποιοδήποτε στάδιο, πληροφορίες /προσωπικά δεδομένα «ειδικών κατηγοριών».
10./ Η παρούσα δήλωση συμμετοχής μου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Περαιτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, εφόσον επιλεγώ προς τούτο (από κοινού με τον/την νυν/ μέλλοντα/ουσα σύζυγό μου) συνιστά η εκ μέρους μου (και του/της συζύγου μου) ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή της «Σύμβασης Παικτών» και της αναλυτικής, συνημμένης εκεί «Περιγραφής / Όρων» του Προγράμματος, που θα μου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Εταιρεία/ Εκτ. Παραγωγής.