Το e-mail σας αποθηκεύτηκε με επιτυχια!
escor
hit to search

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΗ

Η νομίμως εκπροσωπούμενη, εδρεύουσα στην Κηφισιά Αττικής (Βιλτανιώτη 36), ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η «Διοργανώτρια»), η οποία είναι αδειοδοτημένος πάροχος τηλεοπτικού προγράμματος ενημερωτικού χαρακτήρα, γενικού περιεχομένου (εθνικής εμβέλειας, ελεύθερης λήψης), μεταδιδόμενου υπό το λογότυπο «Α» (ο «Σταθμός») διοργανώνει, σε συνεργασία με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» (ο «Συνεργάτης»), Προωθητική Ενέργεια – Κλήρωση (η «Προωθητική Ενέργεια»), προκειμένου να αναδειχθούν δύο (2) Τυχεροί- Νικητές (ο/οι «Νικητής/ές»), που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου Ελλάδος με την εθνική ομάδα της Βορείου Ιρλανδίας (στο πλαίσιο του Nations League), που θα διεξαχθεί την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 στο γήπεδο «Γιώργος Καμάρας» Ριζούπολης Αττικής (το/τα «Δώρο/α»), προσφοράς του Συνεργάτη, κατά τα κατωτέρω στο παρόν αναφερόμενα.

 

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, οι όροι της Κλήρωσης, της ανάδειξης των Νικητών και της κάρπωσης των Δώρων.

 

Η, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν, συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια (και εκ μέρους των Νικητών κάρπωση των Δώρων) προϋποθέτει και συνεπάγεται (α) τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων «Όρων Συμμετοχής και Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα», καθώς και των εκάστοτε επίσημων κανόνων και σχετικών με την Προωθητική Ενέργεια αποφάσεων/ ανακοινώσεων της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη ή/και τυχόν εκπροσώπων και προστηθέντων τους, οι οποίες (αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων) είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες, καθώς και (β) την παροχή ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης, όπου αυτό, βάσει του παρόντος, απαιτείται.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος με υπηκοότητα ελληνική ή άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια ή/και τον Συνεργάτη (περιλαμβανομένων όσων συνδέονται μαζί τους συμβατικά σε σχέση με ή εξ αφορμής της Προωθητικής Ενέργειας) καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω εξ αίματος και εξ αγχιστείας έως και γ’ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή των ανωτέρω θα ακυρωθεί αυτόματα και άμεσα και αυτοί δεν θα δύνανται να καρπωθούν το Δώρο.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα, από την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 έως και την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 (η «Διάρκεια» της Προωθητικής Ενέργειας).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια πραγματοποιείται μέσω του επίσημου λογαριασμού- σελίδας της Διοργανώτριας στο Instagram, στο link https://www.instagram.com/p/Ciw7qriOrnp/?utm_source=ig_web_copy_link, κάνοντας ο Συμμετέχων «follow» («ακολουθώντας») τον Alpha, πατώντας like στη φωτογραφία της Προωθητικής Ενέργειας και κάνοντας «tag» τον συνοδό του, ήτοι το άτομο που θα πάρει μαζί του στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα, εφόσον αναδειχθεί ως Νικητής, ο οποίος συνοδός θα πρέπει επίσης να έχει ενεργό λογαριασμό στο instagram. Προκειμένου να είναι έγκυρη η κατά τα ως άνω συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, ο εκάστοτε Συμμετέχων αλλά και ο συνοδός του (τον οποίον ο Συμμετέχων θα κάνει «tag») θα πρέπει να διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο Instagram και δη «δημόσιο» (public) και όχι κλειδωμένο.

 

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, κατά τη Διάρκεια αυτής. Όλες οι έγκυρες Δηλώσεις Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό, κατά την σειρά λήψης και καταχώρησης κάθε Δήλωσης Συμμετοχής στο ηλεκτρονικό της σύστημα. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια μόνο μία (1) φορά κατά τη Διάρκεια αυτής.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, αμέσως μετά τη λήξη της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, στην ως άνω έδρα της Διοργανώτριας, ηλεκτρονικά, μεταξύ των ως άνω έγκυρων Δηλώσεων Συμμετοχής που θα έχουν συμπεριληφθεί στο ειδικό αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας, προκειμένου να αναδειχθούν δύο (2) Νικητές και δύο (2) επιλαχόντες, (για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η κάρπωση του Δώρου από κάποιο Νικητή ή αντίστοιχα 1ο επιλαχόντα και η Διοργανώτρια /Συνεργάτης επιλέξουν, κατά την κρίση τους, να παρέχουν αυτό περαιτέρω, σε κάποιο επιλαχόντα).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: Η ανακοίνωση των Νικητών (και ενδεχομένως/ κατά περίπτωση και των επιλαχόντων, κατά την κρίση της Διοργανώτριας) θα γίνει, κατ’ αρχήν, κατά την ημέρα της κλήρωσης, μέσω του λογαριασμού της Διοργανώτριας στο Instagram ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο/τρόπο που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια ή/και τον Συνεργάτη.

 

Περαιτέρω, οι Νικητές θα ενημερώνονται και μέσω της Διοργανώτριας, με την αποστολή προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό τους στο Instagram (απ’ όπου δήλωσαν συμμετοχή). Με το μήνυμα αυτό, η Διοργανώτρια θα ζητά από τους Νικητές να της στείλουν το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail επικοινωνίας και ΑΜΚΑ εντός διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη του σχετικού μηνύματος, καθώς και να ενημερώσουν τον συνοδό τους (και εάν είναι ανήλικος τους νόμιμους κηδεμόνες του) ζητώντας του να αποστείλει επίσης, ο ίδιος απευθείας στο e-mail που θα υποδεικνύεται προς τούτο από τη Διοργανώτρια, το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜΚΑ του, ώστε να μπορεί περαιτέρω η Διοργανώτρια να προβεί στις σχετικές ενέργειες για την έκδοση των προσκλήσεων (οι οποίες είναι ονομαστικές). Στην περίπτωση που κάποιος Νικητής ή/και ο συνοδός του δεν ανταποκριθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, η ίδια ως άνω διαδικασία θα ακολουθηθεί για τους επιλαχόντες. Η Διοργανώτρια θα αποστείλει περαιτέρω τα ως άνω στοιχεία στον Συνεργάτη, προκειμένου αυτός να εκδώσει τις προσκλήσεις και να τις αποστείλει στη Διοργανώτρια, η οποία και θα τις προωθήσει στους Νικητές (ή τυχόν επιλαχόντες), με αποστολή στο e-mail που θα της έχουν κατά τα ως άνω γνωστοποιήσει.

 

ΔΩΡΟ: Οι Νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση, για δύο (2) άτομα και δη ατομικά για τον κάθε Νικητή και τον συνοδό τους, που θα έχουν κατά τα ως άνω δηλώσει (μέσω «tag») κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, για τον Αγώνα της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου Ελλάδος με την εθνική ομάδα της Βορείου Ιρλανδίας, που θα διεξαχθεί, στο πλαίσιο του Nations League, την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 21:45 στο γήπεδο «Γιώργος Καμάρας» Ριζούπολης Αττικής.

 

Τυχόν Νικητής που δεν θα προβεί στις απαραίτητες, κατά τους όρους του παρόντος ενέργειες για την κάρπωση του Δώρου (περιλαμβανομένων και των ως άνω αναφερόμενων για τον συνοδό του) και από δική του υπαιτιότητα δεν το καρπωθεί ή/και δεν καταστεί δυνατό να το λάβει εγκαίρως, θα ακυρωθεί ως τέτοιος και θα χάσει το Δώρο (της Διοργανώτριας/ Συνεργάτη δυνάμενων να το διαθέσει περαιτέρω σε κάποιον επιλαχόντα ή όχι κατά την κρίση τους).

 

Το Δώρο είναι προσωπικό (για τον Νικητή και τον συνοδό που θα έχει κατά τα ως άνω επιλέξει μέσω «tag»  κατά τη συμμετοχή του και δη ονομαστικό στους ανωτέρω) και δεν μεταβιβάζεται ούτε φυσικά πωλείται σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν ανταλλάσσεται, δεν αντικαθίσταται, δεν εξαργυρώνεται με χρήματα και δεν εξαγοράζεται. Σε περίπτωση τυχόν, για οποιονδήποτε λόγο, αναβολής της διεξαγωγής του ως άνω αγώνα, το Δώρο (ήτοι η πρόσκληση) θα ισχύσει αντίστοιχα και για τη νέα ορισθησόμενη ημέρα διεξαγωγής του (όποτε/ όπου ο εν λόγω αγώνας τυχόν οριστεί να λάβει χώρα μετά από την τυχόν αναβολή του και μετά τη διεξαγωγή των σχετικών εκάστοτε ενεργειών), εκτός εάν άλλως αποφασίσουν η Διοργανώτρια/ ο Συνεργάτης κατά την απόλυτη κρίση τους. Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα, ακυρώνεται και το Δώρο, χωρίς οι Νικητές να έχουν οποιαδήποτε αξίωση για τον λόγο αυτό.

 

Η προσφορά των Δώρων και η παροχή τους στους Νικητές είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνεργάτη και ουδόλως εμπλέκεται ή ευθύνεται η Διοργανώτρια σχετικά – πέραν των όσων τυχόν ρητά ορίζονται στους παρόντες όρους.

 

Ρητά ορίζεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, εάν, για οποιοδήποτε λόγο: (α) δεν γνωρίσει κατά τα ανωτέρω τα απαιτούμενα στοιχεία στη Διοργανώτρια και (β) δεν αποδεχτεί πλήρως του παρόντες όρους συμμετοχής. Σε τέτοια περίπτωση κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν υπέχει ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Νικητών, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του Δώρου, είτε στη διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε επιλαχόντα.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

 

Σε περίπτωση εκ μέρους κάποιου Συμμετέχοντα ή Νικητή αθέτησης των όρων του παρόντος, είναι δυνατό, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, να ακυρωθεί η συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια ή, εφόσον έχει κληρωθεί Νικητής, να μην του αποδοθεί αντίστοιχα το Δώρο.

 

Η Διοργανώτρια (ή/και ο Συνεργάτης) δικαιούται να ανακοινώσει δημοσίως (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) το όνομα και επίθετο του Νικητή και ενδεχομένως και των επιλαχόντων (είτε εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του Νικητή ή ακόμη και χωρίς να έχουν καταστεί Νικητές με την ενδεχόμενη λ.χ. ακύρωση/ έκπτωση του Νικητή) και να προβεί σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια του γεγονότος και της κλήρωσης κρίνει ως απαραίτητη/σκόπιμη, καθώς και να εκμεταλλευτεί εμπορικά την Προωθητική Ενέργεια και για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς με οποιονδήποτε τρόπο διαφημίσεως ή προβολής της Προωθητικής Ενέργειας, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του κατά των ανωτέρω και με κάθε τρόπο που τυχόν επιλεγεί (ενδεικτικά μέσω ιστοσελίδων τους, σελίδων του στα social media κ.ο.κ.), για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

 

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Νικητών/ συνοδών τους για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία των ιδίων, της περιουσίας τους κ.λπ., κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του αγώνα ή/και λόγω ή εξ αφορμής της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο, δεδομένου ότι οι τελευταίοι αποδέχονται ότι προβαίνουν στην παρακολούθηση με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι Νικητές και οι συνοδοί τους υποχρεούνται, κατά την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο, να συμπεριφερθούν στο πλαίσιο που επιβάλλει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ευθύνονται δε αποκλειστικά οι ίδιοι για κάθε παράνομη ή αδικοπρακτική συμπεριφορά τους. Στην περίπτωση που ο συνοδός κάποιου Νικητή είναι ανήλικος (κάτω των 18 ετών), ο Νικητής είναι απολύτως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία, επιτήρηση, φροντίδα και εποπτεία αυτού, καθώς και για την τήρηση των παρόντων όρων, καθ΄ολη τη διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα (κάρπωσης του Δώρου) όπως επίσης και για την τήρηση της προϋπόθεσης ότι υφίσταται η σχετική ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή εποπτεία επί του ανηλίκου συνοδού. Σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδός υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (σωματική, υλική, ψυχική ή άλλη) η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά.

 

Ο Νικητής και ο συνοδός του είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την εν ισχύ νομοθεσία / κανονισμούς κατά την παρουσία τους στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης λ.χ. για την είσοδό τους στον χώρο του γηπέδου. Επίσης, ενδέχεται όπως, για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία, ζητηθεί από του Νικητές και του συνοδούς τους η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλους κατά περίπτωση εγγράφου πιστοποίησης. Σε περίπτωση ανήλικου συνοδού αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των ανωτέρω είναι ο Νικητής (ο οποίος θα έχει λάβει σχετικές άδειες από τους νόμιμους κηδεμόνες του) κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

 

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν ευθύνονται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών τους, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, ούτε για προβλήματα που τυχόν προκύψουν σε σχέση με τις δηλώσεις συμμετοχής, εκτός εάν τα προβλήματα αυτά σχετίζονται αποδεδειγμένα με λάθη στην επικοινωνία της Προωθητικής Ενέργειας.

 

Η Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων ούτε και για περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.

 

Κανείς από τους Συμμετέχοντες ή/και Νικητής/ συνοδός του δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε μη «δημόσιας» / ήδη δημοσιευθείσας πληροφορίας αναφορικά με το Δώρο, την κάρπωση αυτού και το παρόν στα μέσα ενημέρωσης, τυχόν ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοκ, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια («ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.» έδρα: Κηφισιά Αττικής, Βιλτανιώτη 36, τ.κ. 14564, Τηλέφωνο:212-2124000, www.alphatv.gr), ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας, για την εκ μέρους της τελευταίας συλλογή των προσωπικών του δεδομένων (όσα αναφέρονται/παρέχονται ανωτέρω με την παρούσα), για την τήρηση σε αρχείο, επεξεργασία και χρήση αυτών για τους αναφερόμενους εδώ σκοπούς, βάσει των εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων (εθνική νομοθεσία & Γενικό Κανονισμό για την ΠΔΠΧ– 2106/679), για όσο χρόνο η εν λόγω τήρηση/ χρήση αυτών θα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των αναγκών και σκοπών του παρόντος και πάντως για διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών μετά την κάρπωση του Δώρου από τους Νικητές και χρήση της τους κατά το παρόν (περιλαμβανομένης της διαβίβασής του στον Συνεργάτη βάσει των αναφερόμενων ανωτέρω στο παρόν). Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την οικεία νομοθεσία (άρθρα 15-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 ΓΚΠΔ) και δη δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, καθώς επίσης ανάκλησης της συγκατάθεσης, η οποία όμως δεν αίρει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης, υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στην ταχυδρομική διεύθυνση Βιλτανιώτη 36, Κηφισιά, τ.κ. 14564 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση στο e-mail dpo@alphatv.gr. Επίσης, έχουν δικαίωμα για την υποβολή παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Αθήνα Τ.Κ. 11523, www.dpa.gr. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την Προωθητική Ενέργεια και την Κλήρωση από τη Διοργανώτρια (μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικούς/ νομικού προσώπου, που μπορεί να ορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, περιλαμβανομένου του Συνεργάτη κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την διαδικασία κάρπωσης του Δώρου), δι' αυτοματοποιημένων μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης της Προωθητικής Ενέργειας. Όλα τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με την τήρηση των κατάλληλων τεχνολογικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και με το απαιτούμενο επίπεδο εμπιστευτικότητας

 

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια, στο e-mail marketing@alphatv.gr για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια – Κλήρωση και το παρόν.

 

Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.alphatv.gr. Η Δήλωση Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους.

 

Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η τήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάθε χρονική στιγμή το Δώρο με άλλο (μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας) ή/και τον αριθμό των νικητών, να τροποποιεί οποτεδήποτε μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να μεταβάλλει την ημερομηνία της Κλήρωσης ή/και να αναβάλει ή να διακόψει ή να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια με προηγούμενη ανακοίνωση προς το κοινό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση της.

 

Λαμβάνοντας μέρος στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες ή/και όρους για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια στην παραπάνω ιστοσελίδα ή/και ανακοινωθεί / δημοσιοποιηθεί από αυτή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

      Κηφισιά, 21/9/2022