«NOTA MIA» - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ»
 
1. Επιθυμώ να λάβω μέρος στο (βασιζόμενο στο Format «Name that tune», της εταιρείας «Freemantle Media Ltd») τηλεοπτικό πρόγραμμα – μουσικό τηλεπαιχνίδι, διαγωνιστικού χαρακτήρα, με τον τίτλο «ΝΟΤΑ ΜΙΑ» (το «Πρόγραμμα»), στην εκτέλεση παραγωγής του οποίου προβαίνει η εταιρεία «PLUS PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» (η «Εκτελέστρια Παραγωγής»), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της εταιρείας «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (o «Παραγωγός»), που διατηρεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό «ALPHA» (ο «Σταθμός»), από τον οποίο και πρόκειται, κατ’ αρχήν, να μεταδοθεί (σε μαγνητοσκόπηση) το Πρόγραμμα. Προς τον σκοπό αυτό, δηλώνω συμμετοχή και συναινώ παράλληλα στην συμμετοχή μου στην διαδικασία-στάδιο προεπιλογής (το «Στάδιο Προεπιλογής») του Προγράμματος, κατά το οποίο είναι δυνατό να επιλεγώ από την Παραγωγό/Εκτελέστρια Παραγωγής για να συμμετέχω στο Πρόγραμμα, ως Παίκτης. Το Στάδιο Προεπιλογής μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη συνέντευξής μου αναφορικά με κάθε είδους (μη ευαίσθητου χαρακτήρα) δεδομένα/ πληροφορίες, που θα συνεισφέρουν στην διαμόρφωση/απεικόνιση του προφίλ μου ως υποψήφιου Παίκτη στο Παιχνίδι, την εγγραφή της εικόνας/ φωνής μου σε μέσα εγγραφής ήχου/ εικόνας και την εν γένει λήψη πλάνων/μαγνητοσκόπηση καθ’ όλη την διάρκεια (ή μέρος) της εν λόγω διαδικασίας/ Σταδίου Προεπιλογής.
2. Γνωρίζω το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράμματος, σύντομη περιγραφή του οποίου παρατίθεται κατωτέρω στον όρο 10 του παρόντος, τα οποία και αποδέχομαι, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν, μειώσουν ή προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά μου.
3. Η, βάσει του παρόντος, συμμετοχή μου στο στάδιο Προεπιλογής, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν, (α) λαμβάνει χώρα με ατομική μου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Παραγωγού/ Εκτελέστριας Παραγωγής (άλλως παραιτούμενος εξ’ αυτής), (β) δεν συνεπάγεται (ούτε τυχόν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο «πρόκριμα» για) την τυχόν συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, καθώς η επιλογή μου ή μη για τη συμμετοχή μου σε αυτό συνιστά απόφαση της Παραγωγού ή/και της Εκτελέστριας Παραγωγής, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια και κρίση τους, είναι οριστική και δεν θα την αμφισβητήσω.
4. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος και των αναγκών του Προγράμματος (στο οποίο επιθυμώ να συμμετέχω) παραχωρώ στην Παραγωγό (και την Εκτελέστρια Παραγωγής, υπό την ιδιότητά της, ως εκτελέστριας παραγωγής του Προγράμματος) τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου και το δικαίωμα να συστήσουν αρχείο, με τα προσωπικά μου δεδομένα, που απαιτούνται/ παραχωρούνται βάσει της παρούσης (ή πρόκειται να παραχωρηθούν για τους σκοπούς του παρόντος) για τη συμμετοχή μου στο εν λόγω στάδιο Προεπιλογής, καθώς και με υλικό, οπτικοακουστικό ή μη (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.) που θα ληφθεί για το σκοπό αυτό, προβαίνοντας στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των ως άνω δεδομένων/ υλικού για όσο διάστημα απαιτηθεί, βάσει των αναγκών του εν λόγω Σταδίου και των σκοπών που αυτό προορίζεται να εξυπηρετήσει.
5.Τα πάσης φύσεως στοιχεία/πληροφορίες και εν γένει υλικό (λ.χ. φωτογραφίες, συνεντεύξεις, βίντεο/οπτικοακουστικό υλικό κα.) που συλλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος και του Σταδίου Προεπιλογής, δεν θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό ή μεταδοθούν τηλεοπτικά ή ενταχθούν στο Πρόγραμμα (χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μου).  
6. Θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια τώρα και στο μέλλον, έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο, πληροφορία κλπ. που τυχόν μου γνωστοποιηθεί ή υποπέσει στην αντίληψή μου στο πλαίσιο του παρόντος και τη συμμετοχής μου στο στάδιο Προεπιλογής, δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, με οποιοδήποτε μέσο/ τρόπο σε σχέση με το εν λόγω Στάδιο Προεπιλογής, το Πρόγραμμα, την Παραγωγό ή/και την Εκτελέστρια Παραγωγής.
7. Όλες οι πληροφορίες/στοιχεία του παρόντος είναι αληθή, κατανοώ δε ότι, εάν κάποια από αυτά είναι ψευδή, η συμμετοχή μου στο Στάδιο Προεπιλογής (και συνεκδοχικά και ενδεχομένως στο Πρόγραμμα) αυτομάτως θα ακυρωθεί.
8. Ακόμη κι εάν επιλεγώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα, η Παραγωγός ή/και η Εκτελέστρια Παραγωγής δεν υποχρεούνται (οποτεδήποτε χρονικά) να προβούν στην παραγωγή του Προγράμματος ή/και την προβολή του.
9. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, εφόσον επιλεγώ από την Παραγωγό ή/και την Εκτελέστρια Παραγωγής να συμμετέχω σε αυτό (ως Παίκτης), συνιστά η εκ μέρους μου ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή της «Σύμβασης Συμμετοχής» σε αυτό και της αναλυτικής, συνημμένης σε αυτή «Περιγραφής / Όρων» του Προγράμματος, που θα μου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Παραγωγό / την Εκτελέστρια Παραγωγής.
10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το «ΝΟΤΑ ΜΙΑ» είναι ένα μουσικό τηλεπαιχνίδι. Κάθε επεισόδιο του Προγράμματος συνίσταται σε ένα αυτοτελές Παιχνίδι. Κάθε Παιχνίδι διεξάγεται σε έξι (6) συνολικά γύρους. Σε κάθε Παιχνίδι διαγωνίζονται τρεις (3) Παίκτες, οι οποίοι επιχειρούν κάθε φορά να δώσουν σωστές απαντήσεις σε σχέση με τίτλους/ στίχους κλπ. τραγουδιών, που παίζει (κατ’ αρχήν) μπάντα μουσικών. Από τους τρεις (3) παίκτες, οι δύο (2) με την υψηλότερη βαθμολογία στους τρεις (3) πρώτους γύρους περνούν και διαγωνίζονται μεταξύ τους στους επόμενους δύο (4ο και 5ο) γύρους του Παιχνιδιού, οπότε και ο παίκτης (εκ των ως άνω 2 παικτών του 4ου και 5ου γύρου) με την (συνολική, στους γύρους 1 έως και 5) υψηλότερη έως τότε βαθμολογία παίζει στον Τελικό (6ο γύρο) του Παιχνιδιού, διεκδικώντας έπαθλο 400€ ανά τραγούδι [και για έως επτά (7) κατ’ αρχήν τραγούδια] του οποίου θα βρίσκει τον τίτλο ή το μεγάλο έπαθλο των 5.000€, εφόσον δώσει τις σωστές απαντήσεις/τίτλους τραγουδιών για το σύνολο των [επτά (7), κατ’ αρχήν] τραγουδιών του εν λόγω 6ου (τελικού) γύρου.