ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «HAPPY DAY»
 
Α. Εισαγωγή
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» (με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, θέση Πέτσα Βακαλοπούλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, εφεξής «ALPHA» ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ) η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό «ALPHA», παράγει και προβάλλει, καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά τις ώρες 08.00-10.55, σε ζωντανή μετάδοση, την ψυχαγωγική, τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο «HAPPY DAY» (εφεξής «Εκπομπή»). Στο πλαίσιο εμπλουτισμού του περιεχόμενου της ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ο ALPHA έχει αποφασίσει όπως εντάξει στο πλαίσιο, καταρχάς, του επεισοδίου της ΕΚΠΟΜΠΗΣ που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 16.02.2018 (το «Επεισόδιο») την κατωτέρω περιγραφομένη προωθητική ενέργεια, η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εφεξής η «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»), σε συνεργασία με την εταιρεία «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας αρ. 125-127) (η «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ»).
Β. Περιγραφή ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Διαδικασία Συμμετοχής – Ανάδειξη Νικητή
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Ο τρόπος συμμετοχής ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα.
2. Σκοπός της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι η ανάδειξη τριών νικητών, εκ των Δηλούντων Συμμετοχή, που θα προκύψουν από τρεις ηλεκτρονικές κληρώσεις κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της διεξαγωγής της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του Επεισοδίου, θα λάβει χώρα τουλάχιστον μία κλήρωση, ενδεχομένως και περισσότερες κατόπιν απόφασης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μεταξύ του συνόλου των Δηλούντων Συμμετοχή μέχρι και την στιγμή της εκάστοτε κλήρωσης. Από κάθε κλήρωση θα προκύπτει ένας νικητής που θα κερδίζει το κατωτέρω περιγραφόμενο Δώρο.
3. Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ εντός του χρόνου μετάδοσης του Επεισοδίου θα αρχίζει κατά το χρόνο που θα υποδειχθεί από την παρουσιάστρια, οπότε και το σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ θα ξεκινήσει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής, με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω, όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και θα ολοκληρώνεται κατά την διάρκεια μετάδοσης του ίδιου Επεισοδίου, κατά το χρόνο που επίσης θα υποδειχθεί από την παρουσιάστρια. Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ θα είναι ενεργή μόνο εντός του χρόνου μετάδοσης του Επεισοδίου, όπως η σχετική διάρκειά της θα καθορίζεται ως άνω. Οι κατά τα ως άνω κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του Επεισοδίου (και εντός της διάρκειας της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) μεταξύ όλων των έως το εκάστοτε χρονικό σημείο κάθε κλήρωσης εγκύρως Δηλούντων Συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, προκειμένου να αναδειχθεί ένας νικητής από κάθε κλήρωση. Ο αριθμός των κληρώσεων που θα πραγματοποιηθεί καθορίζεται ή/και τροποποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία, σε κάθε δε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί μία κλήρωση στο πλαίσιο της διενέργειας ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντός του Επεισοδίου. Ο εκάστοτε Δηλών Συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια εντός του Επεισοδίου, δύναται να αναδειχθεί νικητής τόσες φορές όσες και οι κληρώσεις που τελικά θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντός του Επεισοδίου (δηλαδή κάποιος που αναδείχθηκε νικητής σε μία κλήρωση, συμμετέχει και σε επόμενη τυχόν κλήρωση μόνο όμως εντός του Επεισοδίου).
Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται από την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ηλεκτρονικά και από κάθε κλήρωση θα προκύπτει ένας νικητής (καθένας εκ των οποίων θα κερδίζει το ίδιο ως κατωτέρω Δώρο). Μετά την πραγματοποίηση και της τελευταίας κλήρωσης (εξ αυτών που θα έχει αποφασίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μίας ή περισσότερων) και την ανάδειξη του αντίστοιχου νικητή εντός του Επεισοδίου, λήγει η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στο πλαίσιο του αντίστοιχου Επεισοδίου.
4. Ειδικότερα, για να δηλώσει κάποιος έγκυρα συμμετοχή (εφεξής ο «Δηλών Συμμετοχή»), στο πλαίσιο της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, θα πρέπει :
Είτε, (α) να καλέσει στον αριθμό υψηλής χρέωσης 14949 (εφεξής «Υπηρεσία»), με χρέωση 1,95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και τέλους τηλεφωνίας) ανά κλήση από σταθερό τηλέφωνο, εντός Ελλάδος, και
1,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., πλέον όμως του αντίστοιχου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, που βαρύνει τον κάθε Δηλούντα Συμμετοχή ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού του για τον αντίστοιχο μήνα (προ ΦΠΑ) [και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων] και ειδικότερα κατά ποσοστό ως εξής, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία: κατά ποσοστό 12% για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 50 ευρώ, 15% για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 ευρώ μέχρι 100 ευρώ, 18% για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 ευρώ μέχρι 150 ευρώ και 20% για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 και άνω) ανά κλήση από κινητό τηλέφωνο, εντός Ελλάδος.
Ειδικότερα, ο Δηλών Συμμετοχή, που καλεί στον ως άνω αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, όπου μέσω ηχητικού/ηχογραφημένου μηνύματος θα ενημερωθεί για: α) τη χρέωση της κλήσης του και β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό (ο οποίος ανακοινώνεται δύο φορές), ο οποίος επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή, αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ, για αγορές του από την γκάμα προϊόντων της γνωστής εταιρείας τηλεπωλήσεων TV MALL, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στον όρο Ε (η «Δωροεπιταγή»). Σε περίπτωση κλήσης από κινητό τηλέφωνο, ο μοναδικός κωδικός αριθμός, πέραν της ανακοίνωσης ως άνω, θα του αποστέλλεται (στο τηλέφωνο από το οποίο καλεί) και μέσω SMS. Στη συνέχεια ο Δηλών Συμμετοχή θα δρομολογηθεί σε αυτόματο σύστημα τηλεφωνητή, όπου θα του ζητηθεί να ηχογραφήσει το τηλέφωνό του (από το οποίο καλεί) και το ονοματεπώνυμό του.
Είτε, (β) να αποστείλει μήνυμα (sms) με περιεχόμενο «Χ (ΚΕΝΟ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» στον αριθμό υψηλής χρέωσης 19200 από κινητό τηλέφωνο, εντός Ελλάδος (εφεξής «Υπηρεσία»). Ειδικότερα, για την εν λόγω υπηρεσία, απαιτείται η αποστολή ενός μηνύματος με χρέωση 2,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. πλέον όμως του αντίστοιχου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, που βαρύνει τον κάθε Δηλούντα Συμμετοχή ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού του για τον αντίστοιχο μήνα (προ ΦΠΑ) [και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων] και ειδικότερα κατά ποσοστό ως εξής, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία: κατά ποσοστό 12% για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 50 ευρώ, 15% για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 ευρώ μέχρι 100 ευρώ, 18% για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 ευρώ μέχρι 150 ευρώ και 20% για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 και άνω).
Μόλις ο Δηλών Συμμετοχή στείλει το μήνυμα, λαμβάνει (δωρεάν) απαντητικό μήνυμα, με περιεχόμενο: α) ένα μοναδικό κωδικό, που αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ, για αγορές του από την γκάμα προϊόντων της γνωστής εταιρείας τηλεπωλήσεων TV MALL, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στον όρο Ε (η «Δωροεπιταγή»), με τον οποίο επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και β) την χρέωση του SMS που έστειλε.
Τα τηλέφωνα των Δηλούντων Συμμετοχή, καθώς και το ονοματεπώνυμό τους, καταχωρούνται στο Σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ με σκοπό την ανάδειξη των νικητών, που θα κληρωθούν ηλεκτρονικά, κατά τα κατωτέρω.
5. Κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να δηλώνει συμμετοχή, κάνοντας χρήση της ανωτέρω υπό α ή/και β Υπηρεσίας, δηλαδή καλώντας τηλεφωνικά κατά τον ανωτέρω υπό α τρόπο ή/και στέλνοντας SMS κατά τον υπό β τρόπο, περισσότερες από μία φορές στο πλαίσιο της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κάθε φορά δε που κάνει χρήση Υπηρεσίας, θα ενημερώνεται ως άνω για τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό, καθένας εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία ως άνω Δωροεπιταγή. Συνεπώς κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να προβαίνει σε περισσότερες της μίας (1) δηλώσεις συμμετοχής (χωρίς περιορισμό) και με συνδυαστικό τρόπο (δηλαδή μέσω κλήσης, από σταθερό ή/και κινητό, και γραπτού μηνύματος ως άνω), λαμβάνοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό (μοναδικό) κωδικό αριθμό, καθένας εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) ως άνω Δωροεπιταγή, αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ, για κάθε δήλωση συμμετοχής του. Κάθε δήλωση συμμετοχής θα καταχωρείται ως κατωτέρω στο σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ για τις ανάγκες κάθε ηλεκτρονικής κλήρωσης ξεχωριστά. Η χρήση της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών υπόκειται στους αναφερόμενους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Ε του παρόντος, όρους.
6. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής αυξάνουν τον μηνιαίο λογαριασμό του κάθε Δηλούντα Συμμετοχή-συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας και συνακόλουθα το ποσό του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, με το οποίο κάθε Δηλών Συμμετοχή-συνδρομητής επιπροσθέτως επιβαρύνεται και το οποίο κάθε Δηλών Συμμετοχή-συνδρομητής καταβάλει επιπλέον ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού του προ ΦΠΑ (δείτε και όρο Β.Ι.4 ανωτέρω).
7. Μόνο με την ολοκλήρωση της ως άνω υπό Β.4.(α) και (β) διαδικασίας θεωρείται έγκυρη μία δήλωση συμμετοχής και μόνο έγκυρες συμμετοχές με τα ως άνω στοιχεία καταχωρούνται στο σχετικό σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ από τους υπεύθυνους εκπροσώπους της τελευταίας, προκειμένου μετά από κάθε ως άνω ηλεκτρονική κλήρωση (μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κληρώσεως της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ) να αναδειχθεί ο αντίστοιχος νικητής [συνολικού αριθμού κληρώσεων (έως τριών) και αντίστοιχων νικητών που θα αποφασίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τα ανωτέρω] στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχου Επεισοδίου (ένας νικητής από κάθε κλήρωση κατά τα ανωτέρω). Κάθε νικητής θα κερδίσει μία δωροεπιταγή συνολικής αξίας πεντακοσίων (500€) ευρώ για αγορές από τα σούπερ μάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι τις 31.12.2018 (το «ΔΩΡΟ»).
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής ή χορήγησης από Δηλούντα Συμμετοχή λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων ή μη ευκρινούς ηχογράφησης στοιχείων, η σχετική ευθύνη βαραίνει τον εκάστοτε Δηλούντα Συμμετοχή, ο οποίος δεν θα δύναται να συμμετέχει ως άνω στη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την οποία προκύπτουν οι νικητές. Ο ALPHA δεν ευθύνεται για το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ. 
Στην τηλεοπτική κάρτα που εμφανίζεται/εμφανίζονται ο αριθμός ή οι αριθμοί δήλωσης συμμετοχής, παρέχεται η τηλεφωνική γραμμή της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, με αστική χρέωση, Υποστήριξης της Υπηρεσίας Β.4.(α) και (β) ανωτέρω: 214 214 8429. 
8. Κάθε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του/των νικητή/τών της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντός του  Επεισοδίου, θα γίνει από τους προστηθέντες της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, επί τη βάσει όλων των εγκύρως Δηλούντων Συμμετοχή στο πλαίσιο αυτής έως το χρονικό σημείο κάθε αντίστοιχης κλήρωσης. Αυτός/Αυτοί που θα κληρωθεί-ούν θα κληθεί-ούν από τους υπεύθυνους εκπροσώπους του ALPHA (βάσει των σχετικών στοιχείων που η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ θα χορηγήσει στον ALPHA) στον τηλεφωνικό αριθμό, απ’ όπου δήλωσε-αν συμμετοχή, προκειμένου να ανακοινωθεί σε καθένα ότι είναι νικητής και εάν το επιθυμεί ή/και ο προγραμματισμός μετάδοσης της ΕΚΠΟΜΠΗΣ το επιτρέπει, να βγει/βγουν στον αέρα της ΕΚΠΟΜΠΗΣ. Σε κάθε περίπτωση το όνομα κάθε νικητή και ενδεχομένως μέρος του τηλεφωνικού αριθμού από το οποίο δήλωσε συμμετοχή, θα ανακοινωθεί στον αέρα από την παρουσιάστρια ή/και θα αναγραφεί στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Επεισοδίου, ενώ άλλα προσωπικά στοιχεία αυτού ενδέχεται να αναφερθούν στο πλαίσιο του Επεισοδίου ή της τυχόν «ζωντανής» συνομιλίας της παρουσιάστριας μαζί του, όλα δε τα ανωτέρω θα μεταδοθούν από τον «Α», ή/και μέσω της ιστοσελίδας του, της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας του ή/και άλλων μέσων. Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας το παρόν αποτελεί δικαίωμα του ALPHA και σε καμία περίπτωση υποχρέωσή του. Η Εκπομπή δύναται να μεταδίδεται από τον ALPHA με κάθε μέσο και χωρίς χρονικό και τοπικό περιορισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο ALPHA δεν ευθύνεται αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο νικητή, όπως ενδεικτικά, στην περίπτωση που δεν απαντήσει άμεσα στην κλήση για να βγει στον αέρα ή έχει απενεργοποιήσει το τηλέφωνό του ή είναι κατειλημμένος ή έχει φραγή εισερχομένων κλήσεων κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που του αντιστοιχεί άμεσα, χωρίς οποιαδήποτε δεύτερη ευκαιρία και στη θέση του καλείται ο επόμενος κατά σειρά, όπως προέκυψε από την αντίστοιχη ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τα στοιχεία που η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ χορηγεί στον ALPHA.
9. Με την ανάδειξη του νικητή/των νικητών καθένας εκ των οποίων κερδίζει το ΔΩΡΟ κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ για το Επεισόδιο. Σε περίπτωση περισσότερων ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντός του Επεισοδίου, το σύνολο των –μέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο χρονικό σημείο κάθε κλήρωσης- έγκυρων δηλώσεων συμμετοχής, περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές κληρώσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντός του Επεισοδίου (δηλαδή ακόμα κι αν Δηλών Συμμετοχή αναδείχθηκε νικητής προηγούμενης κλήρωσης εντός του ίδιου Επεισοδίου), ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής στο πλαίσιο ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντός του Επεισοδίου δεν περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές κληρώσεις στο πλαίσιο τυχόν ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντός άλλου επεισοδίου/άλλων επεισοδίων της ΕΚΠΟΜΠΗΣ, την οποία/τις οποίες μπορεί να αποφασίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να εντάξει κατά τα ανωτέρω, ή τυχόν άλλων προωθητικών ενεργειών, στο πλαίσιο της ίδιας ή άλλης εκπομπής.
10. Σε περίπτωση που η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στο πλαίσιο του Επεισοδίου διακοπεί και δεν ολοκληρωθεί κατά τα ανωτέρω, είτε λόγω απόφασης του ALPHA για λόγους προγραμματισμού της ΕΚΠΟΜΠΗΣ είτε λόγω διακοπής του αντίστοιχου Επεισοδίου, εξαιτίας εκτάκτων, τεχνικών ή επικαιρότητας, λόγων, το αποτέλεσμα των ηλεκτρονικών κληρώσεων και το όνομα των νικητών θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο ενός επόμενου επεισοδίου ή του εν γένει προγράμματος του «Α». Σε περίπτωση που ως άνω για έκτακτους λόγους άλλαξε ο προγραμματισμός και έληξε η μετάδοση του Επεισοδίου, χωρίς να καταστεί δυνατό να ανακοινωθεί η λήξη του διαστήματος δυνατότητας δήλωσης συμμετοχής από την παρουσιάστρια, με τη λήξη της μετάδοσης (ακόμα και εκτός του προγραμματισμένου χρόνου) του αντίστοιχου Επεισοδίου, το τηλεφωνικό κέντρο της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ σταματάει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής για τη συγκεκριμένη ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, η δε ηλεκτρονική κλήρωση που έχει αποφασίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διεξαχθεί για την ολοκλήρωση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, θα πραγματοποιηθεί κανονικά επί τη βάσει των, μέχρι την λήξη της μετάδοσης, Δηλούντων Συμμετοχή και το αποτέλεσμα, δηλαδή το όνομα του νικητή, θα ανακοινωθεί ως άνω σε επόμενο επεισόδιο ή στο πλαίσιο εν γένει του προγράμματος του «Α».
11. Κατά τη διακριτική ευχέρεια του ALPHA, πέραν του νικητή/των νικητών, μπορεί να κερδίσουν κάποιο έπαθλο –επιλογής του ALPHA, ίδιο ή διαφορετικό σε καθένα ή/και διαφορετικής αξίας-, και άλλοι Δηλούντες Συμμετοχή στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αριθμού που θα αποφασίσει ο ALPHA), μετά από επόμενες ηλεκτρονικές κληρώσεις που τυχόν ο ALPHA ζητήσει από την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ. Τυχόν επιπλέον Δηλούντες συμμετοχή που θα κληρωθούν και θα λάβουν έπαθλα σύμφωνα με τον παρόντα όρο, θα κληθούν από τους υπεύθυνους εκπροσώπους του ALPHA (βάσει των σχετικών στοιχείων που η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ θα χορηγήσει στον ALPHA) στον τηλεφωνικό αριθμό, απ’ όπου δήλωσαν συμμετοχή, προκειμένου να τους ανακοινωθεί ότι κερδίζουν έπαθλο. Ενδέχεται να τους ζητηθεί, και εάν το επιθυμούν ή/και ο προγραμματισμός μετάδοσης της ΕΚΠΟΜΠΗΣ το επιτρέπει, να βγουν στον αέρα της ΕΚΠΟΜΠΗΣ ή/και το όνομά τους ενδέχεται να ανακοινωθεί στον αέρα από την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ή/και να αναγραφεί στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αντίστοιχου Επεισοδίου.
12. Ο ALPHA αποφασίζει το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ καθώς και τη διάρκεια της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντός κάθε Επεισοδίου και τον αριθμό των κληρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ALPHA δύναται να παρατείνει την διάρκεια της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ή να τη συντομεύσει, ελεύθερα κατά την κρίση του ή λόγω προγραμματισμού του προγράμματός του ή για έκτακτους εν γένει λόγους, καθώς και να μεταβάλει τον αριθμό των κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν.
Γ. Ενημέρωση κάθε νικητή
1. Το ΔΩΡΟ σε κάθε νικητή και τυχόν έπαθλα που ο ALPHA αποφασίσει να δώσει σε Δηλούντες Συμμετοχή, που δεν αναδείχθηκαν νικητές, θα αποδίδονται ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους, ως ακολούθως:
Οι προστηθέντες ή συνεργάτες του ALPHA θα τους ενημερώνουν τηλεφωνικά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν τα δώρα και έπαθλα. Συγκεκριμένα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη μετάδοση του αντίστοιχου Επεισοδίου, ο ALPHA θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε νικητή ή δικαιούμενο επάθλου στον τηλεφωνικό αριθμό,  απ’ όπου δήλωσαν συμμετοχή, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο και χρόνο παραλαβής του εκάστοτε Δώρου ή επάθλου, αντιστοίχως. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται τα πλήρη στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων/επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την μετάδοση του ως άνω επεισοδίου, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους δικαιούμενους να λάβουν δώρα/έπαθλα, αυτοί χάνουν το δώρο/έπαθλό τους και το σχετικό δικαίωμά τους.
2. Ο ALPHA έχει υποχρέωση παράδοσης κάθε Δώρου και των τυχόν επάθλων εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχου Επεισοδίου με την ανάδειξη του αντίστοιχου νικητή/των αντίστοιχων νικητών. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ALPHA (στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων). Οι ως άνω δικαιούμενοι να λάβουν δώρο/έπαθλο θα πρέπει κατά το χρόνο που θα τους έχει ανακοινωθεί από τον ALPHA κατά τη μεταξύ τους επικοινωνία ως άνω, να προσέλθουν στις ως άνω εγκαταστάσεις του ALPHA, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να την/το επιδείξουν για εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας και κατά την παραλαβή του Δώρου/επάθλου να υπογράψουν τη δήλωση-βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του Δώρου/επάθλου, που θα προσκομίσει ο ALPHA. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο έρθει στις εγκαταστάσεις για παραλαβή του Δώρου/επάθλου, άλλου από τον δικαιούμενο, θα πρέπει να έχει μαζί του εξουσιοδότηση από το δικαιούμενο πρόσωπο, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ, με ειδική εντολή για παράδοση και παραλαβή του Δώρου/επάθλου για λογαριασμό του δικαιούμενου εκ της ως άνω αιτίας, καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να την επιδείξει για εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του με τον εξουσιοδοτούμενο δυνάμει της εξουσιοδότησης.
3. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής του Δώρου/επάθλου μέσω μεταφορικής εταιρείας, κατόπιν επιθυμίας του δικαιούμενου το Δώρο/έπαθλο, στον τόπο που θα υποδείξει ο δικαιούμενος, τα δε σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον δικαιούμενο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον ALPHA κατά την ως άνω επικοινωνία του ALPHA μαζί του και να στείλει στον ALPHA (μέσω φαξ στον αριθμό 212 212 4464) πριν την πραγματοποίηση της αποστολής: αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου για εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του με τον δικαιούμενο το Δώρο/έπαθλο και υπεύθυνη δήλωση (το σχέδιο της οποίας θα χορηγηθεί από τον ALPHA) με την οποία θα δηλώνει τη διεύθυνση που επιθυμεί να σταλεί το Δώρο/έπαθλο και το πρόσωπο που επιθυμεί να το παραλάβει (ο ίδιος ή τρίτος). Με το σχετικό δελτίο της μεταφορικής εταιρείας με το οποίο η μεταφορική εταιρεία βεβαιώνει την παράδοση στη δηλωθείσα από τον δικαιούμενο διεύθυνση, αποδεικνύεται για όλους η παράδοση και παραλαβή του Δώρου/επάθλου και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει ο ALPHA για οποιονδήποτε λόγο.
Δ. Ακύρωση Νικητή ή Δικαιούμενου επάθλου
Κάθε νικητής ή δικαιούμενος επάθλου μπορεί να ακυρωθεί:
1. Στην περίπτωση που δεν χορηγήσει ή αντιστοίχως αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του ταχυδρομείου) εντός του χρόνου που θα ορίσει ο ALPHA ή/και δεν υπογράψει, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω.
2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του στον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο δήλωσε συμμετοχή, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήξη της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
3. Στην περίπτωση που δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτών στο σύνολό τους. 
4. Στην περίπτωση που δεν έχει ηχογραφηθεί ως άνω ή δεν έχει ευκρινώς ηχογραφηθεί ως άνω, το όνομά του ή/και το τηλέφωνό του.
Ε. Χρήση Δωροεπιταγής
1. Κάθε Δηλών Συμμετοχή έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη μία ή/και τις περισσότερες Δωροεπιταγές του στο πλαίσιο της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αθροιστικά ή και μεμονωμένα για την αγορά ενός προϊόντος ή περισσοτέρων κάθε φορά προϊόντων ως εξής:
α) Εάν κατέχει μία Δωροεπιταγή: από φυσικό κατάστημα της TV MALL ή από το ηλεκτρονικό κατάστημα της TV MALL (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «tvmall.gr», στην οποία θα βρει και κατάλογο των φυσικών καταστημάτων), γνωστοποιώντας το όνομά του και τον μοναδικό κωδικό της Δωροεπιταγής του, στην πρώτη περίπτωση στον υπάλληλο του εκάστοτε καταστήματος που θα τον εξυπηρετήσει και στη δεύτερη περίπτωση μέσω της προσθήκης τους κατά την εκάστοτε διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών της TV MALL (τον μοναδικό κωδικό στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας «tvmall.gr» με την ονομασία «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ»).
β) Εάν κατέχει περισσότερες της μίας Δωροεπιταγές (στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ): μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας στο τηλέφωνο 212 121 2000, γνωστοποιώντας το όνομά του και τον μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε Δωροεπιταγή του, στον εκάστοτε εκπρόσωπο της TV MALL που θα τον εξυπηρετήσει.
2. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων από τους δικαιούχους μπορεί να γίνει:
είτε απευθείας από φυσικό κατάστημα, με την προσκόμιση και αντιγράφου λογαριασμού κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας από την οποία θα προκύπτει ότι είναι δικαιούχος της αντίστοιχης τηλεφωνικής γραμμής με την οποία έγινε η αντίστοιχη σε κάθε Δωροεπιταγή δήλωση συμμετοχής, σε περίπτωση δε χρήσης τηλεφωνικής γραμμής τρίτου με την ειδική για τον σκοπό αυτό εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ. και επιδεικνύοντας σε κάθε περίπτωση την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του ίδιου ως δικαιούχου ή, αντιστοίχως, ως εξουσιοδοτουμένου (διευκρινίζεται ότι παραλαβή από φυσικό κατάστημα είναι δυνατή για όλους τους τρόπους χρήσης, δηλαδή όχι μόνο για χρήση σε φυσικό κατάστημα, αλλά και για χρήση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας),
είτε μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο δικαιούχος της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών (κατά τον αντίστοιχο τρόπο χρήσης), με έξοδα αποστολής που θα βαρύνουν τον δικαιούχο της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών. Με το σχετικό δελτίο της μεταφορικής εταιρείας με το οποίο η μεταφορική εταιρεία βεβαιώνει την παράδοση στη δηλωθείσα ως άνω διεύθυνση, αποδεικνύεται για όλους η παράδοση και παραλαβή και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει η TV MALL για οποιονδήποτε λόγο.
3. Κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να καλέσει περισσότερες από (1) μια φορές ή/και να αποστείλει περισσότερα του ενός (1) μηνύματα (χωρίς περιορισμό) για να δηλώσει συμμετοχή, λαμβανομένης σε κάθε περίπτωση υπ΄όψιν της επισήμανσης του όρου Β.Ι.6. ανωτέρω.
4. Κάθε φορά που θα καλεί ή/και αποστέλλει μήνυμα κατά τα ως άνω, θα του ανακοινώνεται/αποστέλλεται αντίστοιχος (μοναδικός) κωδικός αριθμός, που θα αντιστοιχεί σε μία κάθε φορά Δωροεπιταγή αξίας τεσσάρων (4) ευρώ. Η χορήγηση σε κάθε Δηλούντα Συμμετοχή της Δωροεπιταγής για κάθε χρήση Υπηρεσίας γίνεται ανεξαρτήτως του εάν αυτός αναδειχθεί νικητής ή όχι ή κερδίσει κάποιο έπαθλο ή όχι. Περαιτέρω, υπάρχει και η δυνατότητα όπως γίνει χρήση της κάθε Δωροεπιταγής με την παροχή ισόποσης έκπτωσης για την αγορά προϊόντος/προϊόντων TVMALL αξίας μεγαλύτερης αυτής που αντιστοιχεί στη Δωροεπιταγή/στις Δωροεπιταγές ενός Δηλούντος Συμμετοχή (δηλαδή το ποσό της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών θα αφαιρεθεί από την συνολική αξία του προϊόντος/των προϊόντων και ο Δηλών Συμμετοχή θα καταβάλει την σχετική διαφορά).
5. Κάθε Δωροεπιταγή χρησιμοποιείται μία (1) μόνο φορά. Η Δωροεπιταγή δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση αγοράς τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης των τεσσάρων (4) ευρώ (ή της εκάστοτε συνολικής αξίας των τυχών περισσότερων της μίας Δωροεπιταγών), δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό της Δωροεπιταγής (ή του συνολικού ποσού των τυχών περισσότερων Δωροεπιταγών) σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη αγορά. Κάθε Δηλών Συμμετοχή δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Δωροεπιταγών αντίστοιχων των δηλώσεων συμμετοχής του αποκλειστικά και μόνο στη συγκεκριμένη ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ επιλογή του Δηλούντα Συμμετοχή, είτε μεμονωμένα για διαφορετικές αγορές είτε αθροιστικά για την αγορά ενός (1) ή περισσότερων προϊόντων. Για παράδειγμα κάποιος που έχει 3 Δωροεπιταγές των 4 ευρώ, συνολικής αξίας 12 ευρώ, μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν των 12 ευρώ ή περισσότερα προϊόντα συνολικής αξίας 12 ευρώ, ή ένα προϊόν ή περισσότερα προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά. Σε περίπτωση περισσότερων Δωροεπιταγών λόγω δήλωσης συμμετοχής σε περισσότερες διαφορετικές προωθητικές ενέργειες, μόνο οι Δωροεπιταγές στο πλαίσιο της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ των παρόντων όρων εντός του Επεισοδίου μπορούν να προστεθούν και να χρησιμοποιηθούν αθροιστικά και όχι Δωροεπιταγές στο πλαίσιο διαφορετικών προωθητικών ενεργειών. Η χρήση κάθε Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την επομένη της ημέρας λήψης του αντίστοιχου σε κάθε Δωροεπιταγή κωδικού (ως τέτοια θεωρείται η αρχική ημερομηνία κατά τη δήλωση συμμετοχής και όχι τυχόν μεταγενέστερη κατά τον όρο Ε.6 κατωτέρω, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει, ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί), και μόνο υπό τον όρο τήρησης της ως άνω κατά περίπτωση διαδικασίας, προσκόμισης/χορήγησης/επίδειξης των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και υπογραφής τυχόν σχετικών με τη παράδοση και παραλαβή των προϊόντων εγγράφων. Είναι δυνατή η χρήση Δωροεπιταγής συνδυαστικά και με προφορές που εκάστοτε ισχύουν κατά την πολιτική της εταιρείας TV MALL.
6. Σε περίπτωση που Δηλούντες συμμετοχή έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά τον μοναδικό κωδικό τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο : 214 214 8429 με αστική χρέωση από Δευτέρα έως Κυριακή, καθ’ όλο το 24ωρο και να ηχογραφήσουν το μήνυμά τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν τον μοναδικό κωδικό τους. Οι υπάλληλοι της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ θα τηλεφωνούν σε όσους έχουν ηχογραφήσει τα στοιχεία τους από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από 09:30 έως 17:30, προκειμένου να τους δίνουν τον μοναδικό κωδικό που έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά. Το τηλεφωνικό σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ αποθηκεύει αυτόματα ηλεκτρονικά τις κλήσεις/μηνύματα και τους κωδικούς για την ασφάλεια των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος Δωροεπιταγής οφείλει να διαφυλάττει τον μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτή, ο δε ALPHA ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν απώλεια του μοναδικού κωδικού ή παρέλευση της προθεσμίας χρήσης Δωροεπιταγής ή για τυχόν χρήση του κωδικού από τρίτους.
7. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να λαμβάνει σχετικές με τη χρήση των Δωροεπιταγών πληροφορίες στο τηλέφωνο της TV MALL : 212 121 2000.  
ΣΤ. Λοιποί όροι
1. Τα Δώρα και έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτο. Οποιοιδήποτε φόροι, τέλη ή οποιαδήποτε δαπάνη κ.λπ. τυχόν βαρύνουν τα Δώρα και τα έπαθλα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταφορικών εξόδων για την παράδοση και παραλαβή), τα επωμίζονται αποκλειστικά οι δικαιούμενοι Δώρου και τυχόν επάθλων, ο δε ALPHA ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.
2. Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ή/και ο ALPHA δεν ευθύνονται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία.
3. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι (όσο διαρκεί η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σύμφωνα με αυτούς) και θα ενημερώνονται διαρκώς εάν χρειαστεί, στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», www.alphatv.gr/shows/entertainment/happyday. Ο ALPHA διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρη των παρόντων όρων συμμετοχής, με την ανάρτηση νεότερου εγγράφου στην ως άνω ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA».
4. Σχετικές με την ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αναφορές ενδέχεται να γίνουν, πέραν της Εκπομπής, με trailer κατά τη διάρκεια της Εκπομπής και του εν γένει προγράμματος του «Α» ή/και με BANNER μέσω της ιστοσελίδας του «A» (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alphatv.gr) ή/και άλλων ιστοσελίδων ή/και της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας του «A» ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση του ALPHA.
5. Ο ALPHA δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για μη απόδοση δώρων/επάθλων εξ υπαιτιότητας των αντίστοιχων νικητών/Δηλούντων Συμμετοχή ή για λόγους ανωτέρας βίας.
6. Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται ότι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών και εν γένει της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, καθώς και για την απόδοση των (κατά τα ως άνω) μοναδικών κωδικών αριθμών των Δωροεπιταγών και τη διασφάλιση της χρήσης τους (κατά τα αναφερόμενα στο παρόν), αλλά και για την τήρηση όλων των σχετικών με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις νομοθετικών διατάξεων είναι αποκλειστικά η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, ο δε ο ALPHA δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.
7. Το προσωπικό και οι συνεργάτες των εταιρειών ALPHA, ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ και TV MALL, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής. 
8. Η υλοποίηση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απαιτεί τη συλλογή και επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Δηλούντων συμμετοχή, τις τηλεφωνικές γραμμές, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία στο πλαίσιο των παρόντων όρων στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής στο πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Δηλούντα συμμετοχή προς την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα συμπεριλαμβανομένης της φωνής) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) και τύχει επεξεργασίας  από την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, τον ALPHA και από εκάστοτε άλλη, εκτελούσα επεξεργασία εταιρεία στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της υλοποίησης της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (και πάντα κατά στο βαθμό/ έκταση, που η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση αρχείου των κατά περίπτωση δεδομένων θα συνάδει και δεν θα υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο με βάση το σκοπό για τον οποίο τα ανωτέρω προορίζονται), κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και σύμφωνα με το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της, εκ μέρους της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, συλλογής, τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η ταυτοποίηση των νικητών και των δικαιούμενων επάθλου. Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την α’ τηλεοπτική μετάδοση του αντίστοιχου Επεισοδίου κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ που εντάσσεται σε αυτό και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης του αντίστοιχου Δώρου σε κάθε νικητή και τυχόν επάθλων σε άλλους Δηλούντες Συμμετοχή, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του ALPHA βάσει των όρων της παρούσης, τα σχετικά στοιχεία θα καταστραφούν. Κάθε Δηλών συμμετοχή διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ (βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 ή της εκάστοτε εν ισχύ οικείας νομοθεσίας), επικοινωνώντας στo τηλέφωνο της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ : 214214 8429. Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει, διαβιβάσει ή παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά αυτά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί της ή προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ιδίως στον ALPHA στο πλαίσιο της, κατά την παρούσα, διαδικασίας υλοποίησης της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της διασφάλισης της διαφανούς διεξαγωγής της, δηλώνοντας σε κάθε περίπτωση ότι θα έχει προς το σκοπό αυτό συμβληθεί με τους εν λόγω τρίτους και θα έχει λάβει ικανές από αυτούς εγγυήσεις σχετικά με την εκ μέρους τους τήρησης του εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη συλλογή, τήρηση αρχείου και εν γένει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Παλλήνη, 16.02.2018
 

WEBTV: ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ